Góp ý cho VNDIRECT

Thông tin đấu giá/ IPO

Tìm theo ngày

09/04

năm 2007

Dịch vụ nhận Ủy thác đầu tư trước khi đấu giá Công ty phân đạm và hóa chất dầu khí PVFCCo

Thông tin đấu giá/ IPO 340

VNDIRECT thông báo dịch vụ nhận ủy thác đầu tư trước khi đấu giá Công ty Phân Đạm và hóa chất Dầu khí (PVFCCo) từ ngày 09/04/2007 đến 12/04/2007

03/04

năm 2007

Thông báo đăng ký và nộp tiền đặt cọc đấu giá mua cổ phần Công ty Phân đạm và Hoá chất Dầu khí (PVFCCo)

Thông tin đấu giá/ IPO 388

Được sự tín nhiệm của Trung tâm giao dịch chứng khoán, Công ty Cổ phần chứng khoán Vndirect trân trọng thông báo tiếp tục được làm Đại lý đấu giá cho đợt đấu giá mua cổ phần của Công ty…