Biên bản họp ĐHĐCĐ 2019

   19/04/2019 Download

   Bản CBTT

   19/04/2019 Download

   Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2019

   19/04/2019 Download

   Báo cáo HĐQT

   08/04/2019 Download

   Tờ trình ĐHCĐ

   08/04/2019 Download

   Giấy ủy quyền

   08/04/2019 Download

   Tờ trình Bãi nhiệm và Bầu bổ sung

   08/04/2019 Download

   Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc

   08/04/2019 Download

   Letter of Authorization

   08/04/2019 Download

   Thông báo mời họp

   08/04/2019 Download

   Phương án phát hành chứng khoán

   08/04/2019 Download

   Meeting Agenda

   08/04/2019 Download

   Chương trình đại hội

   08/04/2019 Download

   CBTT họp ĐHĐCĐ

   08/04/2019 Download

   Báo cáo của Ban Kiểm Soát

   08/04/2019 Download

   Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ

   08/04/2019 Download

   CBTT Ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu

   08/03/2019 Download

   Nghị Quyết Đại Hội

   20/04/2018 Download

   Tờ trình phát hành

   10/04/2018 Download

   Tờ trình tổng hợp

   10/04/2018 Download

   Báo cáo Ban Kiểm Soát

   10/04/2018 Download

   Báo cáo Ban Tổng Giám đốc

   10/04/2018 Download

   Báo cáo Hội đồng Quản trị

   10/04/2018 Download

   Quy chế đại hội

   10/04/2018 Download

   Giấy ủy quyền

   10/04/2018 Download

   Chương trình họp

   10/04/2018 Download

   Thông báo họp

   10/04/2018 Download

   Bao cao cua BKS

   30/05/2017 Download

   Bao cao cua Ban TGĐ

   30/05/2017 Download

   Bao cao cua HDQT

   30/05/2017 Download

   Quy che hop DHDCD

   30/05/2017 Download

   To trinh bau HDQT

   30/05/2017 Download

   To trinh sua dieu le

   30/05/2017 Download

   To trinh tong hop

   30/05/2017 Download

   BB DHDCD TN 2017

   30/05/2017 Download

   Nghi quyet DHDCD TN 2017

   30/05/2017 Download

   Điều lệ

   30/05/2017 Download

   Quy che hop DHCD

   19/05/2017 Download

   Bao cáo cua HDQT

   19/05/2017 Download

   Bao cao cua BDH DHDCD2017

   19/05/2017 Download

   Bao cao cua TGD

   19/05/2017 Download

   To trinh tong hop

   19/05/2017 Download

   To trinh sua Dieu le

   19/05/2017 Download

   To trinh bau HDQT va BKS

   19/05/2017 Download

   Thu de cu Thanh vien HDQT, BKS

   19/05/2017 Download

   Giay uy quyen hop DHDCD

   19/05/2017 Download

   Chuong trinh DH

   19/05/2017 Download

   Thu moi hop

   19/05/2017 Download

   VNDS_CBTT hop DHCD (HNX)

   19/05/2017 Download

   20170425_VNDS-TB

   25/04/2017 Download

   VNDS_Bien ban hop DHCD 27.4.2016.pdf

   27/04/2016 Download

   VNDS_Nghi quyet DHCD 27.4.2016.pdf

   27/04/2016 Download

   Thu moi hop DHDCD.pdf

   11/04/2016 Download

   Chuong trinh hop DHDCD.pdf

   11/04/2016 Download

   Uy quyen tham du DHDCD.pdf

   11/04/2016 Download

   Quy che to chuc hop.pdf

   11/04/2016 Download

   Bao cao cua BDH.pdf

   11/04/2016 Download

   Phat hanh Trai phieu.pdf

   11/04/2016 Download

   Bao cao HDQT.pdf

   11/04/2016 Download

   Bao cao BKS.pdf

   11/04/2016 Download

   To trinh tong hop.pdf

   11/04/2016 Download

   Dieu le VNDS 23042015.pdf

   24/04/2015 Download

   NQ DHCD 2015.pdf

   24/04/2015 Download

   Bien ban hop NQ DHCD 2015.pdf

   24/04/2015 Download

   To trinh bau BS TV BKS.pdf

   08/04/2015 Download

   Quy che to chuc DHDCD.pdf

   08/04/2015 Download

   To trinh phat hanh ck.pdf

   08/04/2015 Download

   To trinh tong hop.pdf

   08/04/2015 Download

   Quy che bau cu.pdf

   08/04/2015 Download

   Chuong trinh DHDCD.pdf

   08/04/2015 Download

   Bao cao cua HDQT.pdf

   08/04/2015 Download

   Bao cao cua Ban dieu hanh.pdf

   08/04/2015 Download

   To_trinh_sua_doi_Dieu_le final.pdf

   08/04/2015 Download

   Bao cao cua BKS.pdf

   08/04/2015 Download

   PHIEU BIEU QUYET_final.pdf

   08/04/2015 Download

   VNDS_NghiquyetDHCDthuongnien2014.pdf

   28/04/2014 Download

   VNDS_BienbanhopDHCDthuongnien2014.pdf

   28/04/2014 Download

   VNDS_CBTT Thay doi TV BKS 2014.docx

   26/04/2014 Download

   VNDS_CBTT DH co dong 2014.docx

   26/04/2014 Download

   Tai lieu DHDCD_24042014.rar

   11/04/2014 Download

   VNDS_CBTTDaiHoiCoDong2013.zip

   21/04/2013 Download

   VND_Bien ban va Nghi quyet DHDCD 2013.zip

   21/04/2013 Download

   Nghi quyet VND.pdf

   02/05/2012 Download

   bao cao to trinh.rar

   02/05/2012 Download

   Thu gui co dong VND.pdf

   02/05/2012 Download
   Hỏi đáp Chat với chúng tôi