Hợp tác cùng phát triển

Biểu phí khác

STT

Nội dung

Mức phí

1

Trích lục hồ sơ (chứng từ)

Miễn phí

2

Sao kê tài khoản

50.000 VNĐ/bản đối với 10 trang đầu tiên, từ trang thứ 11 thu phí 3.000 VNĐ/trang (Tối đa không quá 500.000 VNĐ/bản)

3

Xác nhận số dư tài khoản

50.000 VNĐ/bản đầu tiên, từ bản thứ 2 thu phí 10.000 VNĐ/bản.

Ghi chú:

  1. Các mức phí quy định tại biểu phí chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Khi thu phí dịch vụ, VNDIRECT sẽ tính và thu thuế VAT theo quy định của pháp luật hiện hành.
  2. Mức phí quy định trong biểu phí chưa bao gồm các khoản phí (điện phí, bưu phí, thuế, phí dịch vụ…) phải trả cho các đơn vị khác cùng tham gia cung ứng dịch vụ. VNDIRECT sẽ thu các khoản phí này (nếu phát sinh) cùng với Phí dịch vụ tương ứng theo Biểu phí của VNDIRECT.
  3. Khách hàng có thể trả phí dịch vụ bằng việc trích/khấu trừ trực tiếp từ tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng tại VNDIRECT.
  4. VNDIRECT có thể thay đổi Biểu phí dịch vụ nêu trên mà không cần thông báo trước với khách hàng, trừ khi có thỏa thuận khác.