Hợp tác cùng phát triển

Câu hỏi thường gặp

 

VNDIRECT có trả cổ tức hằng năm cho cổ phiếu phổ thông, với tỷ lê tùy theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hằng năm.  
Tên giao dich chính thức bằng Tiếng Việt của VND là Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
Tên Tiếng Anh: VNDIRECT Securities Corporation
Tên viết tắt: VNDS
Mã chứng khoán: VND (HOSE)
Mã chứng khoán của VNDIRECT là VND, hiện đang được giao dịch trên Sàn giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh – HOSE  
Để thuận tiện nhất, cổ đông có thể mua cổ phiếu của VNDIRECT bằng cách mở tài khoản và đặt lệnh mua cổ phiếu VND tại VNDIRECT. Ngoài ra, cổ đông cũng có thể mở tài khoản và đăt lệnh mua cổ phiếu VND tại các công ty chứng khoán khác.  
Cổ đông có thể theo dõi thông tin giá cổ phiếu của VND trên trang web của VNDIRECT hoặc trên Bảng giá điện tử Lightning.  
Toàn bộ cổ phiếu của Công ty là cổ phiếu phổ thông.  
VNDIRECT có trả cổ tức hằng năm cho cổ phiếu phổ thông, với tỷ lê tùy theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hằng năm.  
Tên giao dich chính thức bằng Tiếng Việt của VND là Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
Tên Tiếng Anh: VNDIRECT Securities Corporation
Tên viết tắt: VNDS
Mã chứng khoán: VND (HOSE)
Tên giao dich chính thức bằng Tiếng Việt của VND là Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
Tên Tiếng Anh: VNDIRECT Securities Corporation
Tên viết tắt: VNDS
Mã chứng khoán: VND (HOSE)
Mã chứng khoán của VNDIRECT là VND, hiện đang được giao dịch trên Sàn giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh – HOSE  
Trụ sở chính của VNDIERCT nằm tại Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.  
Tùy theo tình hình thực tế từng năm, Đại hội cổ đông thường niên sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong số bốn công ty kiểm toán hàng đầu tại Viêt Nam, bao gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Năm 2019, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là công ty thực hiên kiểm toán cho VNDIRECT.