Góp ý cho VNDIRECT

Công bố thông tin

Tìm theo ngày

14 /01

2020

VNDIRECT: CBTT bán xử lý cổ đông nội bộ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố thông tin về việc bán giải chấp chứng khoán của người nội bộ/người có liên quan của người nội bộ như sau:

Tên khách hàng: Hà Mạnh Cường

Cổ phiếu bị giải chấp: LMH

Số lượng dự kiến bán giải chấp: 730 cổ phần

Thời điểm dự kiến bán giải chấp: ngày 15/01/2020

13 /01

2020

VNDIRECT: CBTT bán xử lý cổ đông nội bộ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố thông tin về việc bán giải chấp chứng khoán của người nội bộ/người có liên quan của người nội bộ như sau:

Tên khách hàng: Hà Mạnh Cường

Cổ phiếu bị giải chấp: LMH

Số lượng dự kiến bán giải chấp: 650 cổ phần

Thời điểm dự kiến bán giải chấp: ngày 14/01/2020

10 /01

2020

VNDIRECT: Thông báo trả lãi Trái phiếu CTCP Tập đoàn Đầu tư IPA

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi Trái phiếu CTCP Tập đoàn Đầu tư IPA (đợt phát hành 01 năm 2019) cho các Trái chủ, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau :

1. Thông tin Trái phiếu và Kỳ thanh toán lãi: 

– Tên trái phiếu : Trái Phiếu CTCP Tập đoàn Đầu tư IPA đợt 1 năm 2019
– Kỳ hạn : 02 năm
– Ngày phát hành : 30/01/2019
– Ngày đáo hạn : 30/01/2021
– Kỳ thanh toán lãi : 01 năm/lần

2. Ngày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán:

– Ngày chốt danh sách Trái chủ: 14/01/2020 (Tổ chức phát hành sẽ không thực hiện các thủ tục chuyển nhượng trái phiếu vào ngày chốt danh sách)
– Ngày Thanh toán: 30/01/2020

Trân trọng thông báo!

10 /01

2020

VNDIRECT: Thông báo trả lãi Trái phiếu CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG032018)

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi Trái phiếu CTCP Tập đoàn Đất Xanh (đợt phát hành 03 năm 2018) cho các Trái chủ, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau :

1. Thông tin Trái phiếu và Kỳ thanh toán lãi:   

– Tên trái phiếu : Trái Phiếu CTCP Tập đoàn Đất Xanh đợt 3 năm 2018
– Kỳ hạn : 03 năm
– Ngày phát hành : 24/10/2018
– Ngày đáo hạn : 31/07/2021
– Kỳ thanh toán lãi : 03 tháng/lần

2. Ngày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán:

– Ngày chốt danh sách Trái chủ: 15/01/2020 (Tổ chức phát hành sẽ không thực hiện các thủ tục chuyển nhượng trái phiếu vào ngày chốt danh sách)
– Ngày Thanh toán: 31/01/2020

Trân trọng thông báo!

10 /01

2020

VNDIRECT: Thông báo trả lãi Trái phiếu CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG012018)

Để phục vụ cho việc thanh Toán Lãi và 20% giá trị trái phiếu tính theo mệnh giá cho Trái phiếu CTCP Tập đoàn Đất Xanh (đợt phát hành 01 năm 2018) cho các Trái chủ, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau :

1. Thông tin Trái phiếu và Kỳ thanh toán lãi:

– Tên trái phiếu: Trái Phiếu CTCP Tập đoàn Đất Xanh đợt 1 năm 2018
– Kỳ hạn: 04 năm
– Ngày phát hành: 31/07/2018
– Ngày đáo hạn: 31/07/2022
– Kỳ thanh toán lãi: 03 tháng/lần

2. Ngày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán: 

– Ngày chốt danh sách Trái chủ: 15/01/2020 (Tổ chức phát hành sẽ không thực hiện các thủ tục chuyển nhượng trái phiếu vào ngày chốt danh sách)
– Ngày Thanh toán: 31/01/2020

Trân trọng thông báo!

10 /01

2020

VNDIRECT: CBTT bán xử lý cổ đông nội bộ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố thông tin về việc bán giải chấp chứng khoán của người nội bộ/người có liên quan của người nội bộ như sau:

Tên khách hàng: Hà Mạnh Cường

Cổ phiếu bị giải chấp: LMH

Số lượng dự kiến bán giải chấp: 160 cổ phần

Thời điểm dự kiến bán giải chấp: ngày 13/01/2020

09 /01

2020

VNDIRECT: CBTT bán xử lý cổ đông nội bộ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố thông tin về việc bán giải chấp chứng khoán của người nội bộ/người có liên quan của người nội bộ như sau:

Tên khách hàng: Hà Mạnh Cường

Cổ phiếu bị giải chấp: LMH

Số lượng dự kiến bán giải chấp: 20 cổ phần

Thời điểm dự kiến bán giải chấp: ngày 10/01/2020

08 /01

2020

VNDIRECT: CBTT bán xử lý cổ đông nội bộ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố thông tin về việc bán giải chấp chứng khoán của người nội bộ/người có liên quan của người nội bộ như sau:

Tên khách hàng: Hà Mạnh Cường

Cổ phiếu bị giải chấp: LMH

Số lượng dự kiến bán giải chấp: 1,010 cổ phần

Thời điểm dự kiến bán giải chấp: ngày 09/01/2020

07 /01

2020

VNDIRECT: CBTT bán xử lý cổ đông nội bộ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố thông tin về việc bán giải chấp chứng khoán của người nội bộ/người có liên quan của người nội bộ như sau:

Tên khách hàng: Hà Mạnh Cường

Cổ phiếu bị giải chấp: LMH

Số lượng dự kiến bán giải chấp: 330 cổ phần

Thời điểm dự kiến bán giải chấp: ngày 08/01/2020