Góp ý cho VNDIRECT

Công bố thông tin

Tìm theo ngày

26 /03

2020

VNDIRECT: CBTT bán xử lý cổ đông nội bộ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố thông tin về việc bán giải chấp chứng khoán của người nội bộ/người có liên quan của người nội bộ như sau:

– Tên khách hàng : Nguyễn Quang Minh
– Chức vụ: Thành viên HĐQT
– Cổ phiếu bán giải chấp : VMG
– Số lượng dự kiến bán giải chấp : 300 cổ phiếu

Thời điểm dự kiến bán : ngày 27/03/2020

26 /03

2020

VNDIRECT: CBTT bán xử lý cổ đông nội bộ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố thông tin về việc bán giải chấp chứng khoán của người nội bộ/người có liên quan của người nội bộ như sau:

– Tên khách hàng: Vương Lê Vĩnh Nhân
– Chức vụ: Chủ Tịch HĐQT
– Cổ phiếu bị bán giải chấp: HVA
– Số lượng dự kiến bán giải chấp: 1,100

Thời điểm bán giải chấp: ngày 27/03/2020