Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2010

Công bố thông tin 24/03/2010    186

Chia sẻ

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT, Công ty xin công bố thông tin về các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1- Thông qua báo cáo tài chính năm 2009 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và phương án phân phối lợi nhuận năm 2009.

2- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 .

3- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2009 của Ban kiểm soát.

4- Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung cổ phiếu.

5- Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.

6- Thông qua vấn đề lựa chọn Công ty kiểm toán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 và soát xét báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên (nếu cần thiết).

7- Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty.

8- Thông qua mức tiền thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010.

9- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 49 Điều lệ của Công ty về việc trích lập các quỹ.


Để đọc nội dung chi tiết của Nghị quyết, Quý Nhà đầu tư vui lòng tải file đính kèm bên dưới

File đính kèm:

DMCA.com Protection Status