Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo về việc bán giải chấp chứng khoán LPB

Công bố thông tin 06/10/2022    478

Chia sẻ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố thông tin về việc bán giải chấp chứng khoán của người nội bộ/người có liên quan của người nội bộ như sau:

– Tên khách hàng : Phạm Thị Thanh Thủy
– Chức vụ: Vợ Giám đốc Pháp chế và Xử lý nợ
– Cổ phiếu bán giải chấp : LPB
– Số lượng dự kiến bán giải chấp : 426,500 cổ phiếu
Thời điểm dự kiến bán : ngày 07/10/2022