Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT công bố thông tin về việc họp ĐHCĐ Thường niên năm 2017 và tài liệu họp

Công bố thông tin 19/05/2017    568

Chia sẻ

Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm:

VNDS_CBTT hop DHCD (HNX)

1. Thu moi hop

2. Chuong trinh DH

3. Giay uy quyen hop DHDCD

4. Quy che hop DHCD

5.Bao cáo cua HDQT

6.Bao cao cua BDH DHDCD2017

7.Bao cao cua TGD

8.To trinh tong hop

9. To trinh sua Dieu le

10. To trinh bau HDQT va BKS

11.Thu de cu Thanh vien HDQT, BKS

Tài liệu họp bằng tiếng Anh:

1. Invitation Letter

2. Meeting Agenda

3. Authorization letter

4.Regulations

5. Board of Directors Report

6.Board ofManagementReport

7. Supervisory Board Report

8. Synthesis Report

9. Proposal on Amendments and Supplements of the Company Charter

10. Proposal on election of members of the BoD & BoS

11. Letter of Nomination

DMCA.com Protection Status