Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Báo cáo tài chính Q4.2013

Công bố thông tin 20/01/2014    193

Chia sẻ

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT (VNDIRECT) xin công bố thông tin báo cáo tài chính Quý IV.2013 bao gồm:

1. Báo cáo tài chính quý 4.2013 (bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính)

2. Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 4.2013 so với quý 4.2012

3. Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 4.2013 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4.2013.


Các báo cáo được gửi theo file đính kèm.

DMCA.com Protection Status