Hợp tác cùng phát triển

DACTIVE: Lựa chọn cơ hội – chủ động đầu tư

DACTIVE – TÀI SẢN ĐẦU TƯ CƠ HỘI được khuyến nghị là loại tài sản có khả năng giúp tìm thấy những cơ hội kiếm tiền nhanh nhưng cũng đòi hỏi khách hàng có khả năng chịu đựng được rủi ro cao hơn. Trên hết, khách hàng cần có sự trang bị về kiến thức và phương pháp giao dịch chuẩn mực

1. DSTOCK

Lựa chọn giá trị – Chủ động đầu tư

DSTOCK – TÀI SẢN KINH DOANH dựa trên các chiến lược đầu tư cổ phiếu giá trị, đòi hỏi sự hiểu biết về phương pháp đàu tư và kỷ luật bám chiến lược đã chọn một cách liên tục

Đầu tư theo Stockpick

  • Hiểu giá trị cơ bản của cổ phiếu mà bạn lựa chọn
  • Hiểu mức độ rủi ro biến động giá của thị trương của cổ phiếu

Đầu tư theo Dportfolios

  • Hiểu chiến lược lựa chọn danh mục và giá trị danh mục
  • Hiểu mức độ rủi ro biến động giá của danh mục

Đầu tư theo CW – Chứng quyền

  • Hiểu biết cách dự đoán xu thế thị trường
  • Chọn quyền mua CW theo mốc thời gian .

2. DTRADE

Lựa chọn cổ phiếu – Chủ động giao dịch

DTRADE – TÀI SẢN KINH DOANH dựa trên các cơ hội giao dịch cổ phiếu với biến động giá ngắn, trung hạn, đòi hỏi sự hiểu biết để chọn chiến lược giao dịch và Kỷ luật cắt lỗ và chốt lời trong một thời gian đủ dài.

DMCA.com Protection Status