Hợp tác cùng phát triển

Ngành Ngân hàng – Đánh giá tác động của Thông tư 03 đến các ngân hàng niêm yết

Báo cáo ngành 05/04/2021    2726

Chia sẻ

TT03/2021/TT-NHNN bổ sung các điều kiện để cơ cấu lại khoản nợ và kéo dài lộ trình trích lập dự phòng cho nợ tái cơ cấu đến năm 2023. 

  • Cụ thể, NHNN cho phép các TCTD cơ cấu lại thời hạn trả nợ với các khoản nợ phát sinh nghĩa vụ trả nợ trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến hết năm 2021.
  • Đối với việc phân loại nợ, TT03 quy định số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ sẽ được giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại, không phải áp dụng nguyên tắc phân loại vào nhóm nợ có mức độ rủi ro cao hơn theo quy định.

Chúng tôi cho rằng TT03 sẽ hỗ trợ các DN thuận lợi hơn trong việc phục hồi kinh doanh cũng như giảm áp lực trích lập của các NHTM trong giai đoạn 2021 – 23. 

  • Thứ nhất, chúng tôi cho rằng danh mục nợ tái cơ cấu của các ngân hàng có thể tăng nhẹ trong 2021 do điêu kiện để cho phép các khoản nợ tái cơ cấu được mở rộng.
  • Thứ hai, chúng tôi cho rằng việc bổ sung quy định phân bổ trích lập dự phòng nợ xấu dần trong 3 năm sẽ giảm bớt chi phí dự phòng cho ngân hàng, đặc biệt trong năm 2021

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY