Hợp tác cùng phát triển

LPB – Báo cáo ĐHCĐ

Báo cáo phân tích DN 30/03/2018    226

Chia sẻ

LPB đã tổ chức ĐHCĐTN vào ngày 28/03/2018, và bầu ra Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát mới cho nhiệm kỳ 2018-2023. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2018 được đặt thận trọng ở mức 1.800 tỷ đồng, thấp hơn 25% so với dự phóng của chúng tôi.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND15.100

VND19.600

3,31%

MUA

TÀI CHÍNH

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status