Hợp tác cùng phát triển

Ứng trước tiền bán (UTTB)

NG TRƯC TIN BÁN là dch v h tr vn cho khách hàng, da trên tin bán chng khoán ch v ca khách hàng. Khách hàng có th dùng ngay s tin ng đưc (mt phn hoc toàn bộ) để giao dch chng khoán hoc dùng vào các mc đích khác.  

ĐỐI TƯNG S DNG 

ng Trưc Tin Bán dành cho: Khách hàng có nhu cu ng trưc phn tin bán chng khoán ch v  

ĐẶC ĐIM CA DCH V NG TRƯC TIN BÁN  

  • Phí dch v: 0.0378%/ ngày tương đương 13.8%/năm
  • S ngày tính phí: khong thi gian thc tế t khi thc hin ng đến khi tin bán v tài khon (k c th 7, ch nht, ngày l, ngh bù)  
  • Phí ng trưc tin bán (UTTB): Phí UTTB = S tin UTTB * Lãi sut UTTB * S ngày UTTB (s ngày ch tin bán chng khoán v tài khon)  
  • Hn mc ng trưc tin bán mc đnh: 10 tỷ đồng (hn mc có th thay đi theo tng thi k, chính sách ca Công ty)  

**Ngoài ra VNDIRECT còn cung cp thêm dch v ng trưc tin bán tự động cho Quý Nhà Đu tư, c th như sau:  

NG TRƯC TIN BÁN TỰ ĐỘNG là dch v h tr vn cho khách hàng không dùng margin, khách hàng không cn UTTB mà có th s dng tin bán ch về để đặt lnh mua hoc rút tin. Cui ngày h thng kim tra và tự động ng đúng bng s tin khách hàng thc dùng trong ngày  

NG DN ĐĂNG KÝ S DNG  

  • ng trưc tin bán thông thưng: Không cn đăng ký  
  • ng trưc tin bán tự động: Đăng ký trc tuyến qua APP Mobile VNDIRECT hoc trên trang website ca VNDIRECT ti LINK 

KÊNH THC HIN  

  • Thc hin trc tiếp qua APP Mobile hoc trên trang website ca VNDIRECT ti LINK 
  • Liên h trc tiếp ti Tng đài 1900545409   
  • Qua Nhân viên chăm sóc tài khon ti VNDIRECT  
  • Đến trc tiếp Sàn giao dch. Quý Khách hàng vui lòng tham kho thông tin v các chi nhánh ca VNDIRECT TI ĐÂY