1 2 3 4 5

   VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ HẢI HÀ DO TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM SỞ HỮU

   September 05, 2019

   Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của CTCP Đầu tư phát triển Khu kinh tế Hải Hà do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam sở hữu, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

   VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG DO TỔNG CỔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU

   August 09, 2019

   Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Công ty Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang do Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước sở hữu, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

   VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẮC KẠN DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN SỞ HỮU

   August 07, 2019

   Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn do Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bắc Kạn sở hữu , với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

   VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM – CTCP DO TỔNG CỔNG TY ĐẦU TƯ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU

   July 26, 2019

   Theo Quyết định số 174/QĐ-ĐTKDV ngày 02/07/2019 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc Phê duyệt phương án bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP:

   1 2 3 4 5
   Hỏi đáp Chat với chúng tôi