Hợp tác cùng phát triển

Cách thức giao dịch Chứng quyền có bảo đảm

ĐỂ GIAO DỊCH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (CW), QUÝ KHÁCH CÓ HAI CÁCH SAU:

– Sơ cấp: Đăng ký mua tại sàn giao dịch của VNDIRECT

– CW niêm yết trên HSX: Mua/bán chứng quyền đã niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán:
Sau khi phát hành CW sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán HCM, Quý khách có thể mua/bán CW như Chứng khoán thông thường hoặc có thể nắm giữ đến đáo hạn.
Thời gian thanh toán bù trừ: T+2 ngày

– Nếu giữ CW đến đáo hạn, NĐT sẽ được thanh toán phần lãi chênh lệch theo công thức sau:
Thanh toán = Giá CKCS bình quân 5 phiên trước ngày đáo hạn – Giá thực hiện

MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM:

1. Quý khách có thể mua chứng quyền bán không?

Không, theo quy định hiện tại của UBCK và Sở giao dịch, Quý khách chỉ có thể mua chứng quyền mua.

2. Quý khách có thể bán CW trước đáo hạn không?

Có, sau khi CW niêm yết trên sàn giao dịch, Quý khách có thể lựa chọn bán CW trên sàn giao dịch hoặc giữ đến đáo hạn để nhận thanh toán với CTCK (nếu CW ở trạng thái lãi)

3. Quý khách có được phép giao dịch ký quỹ đối với CW không?

Không, theo quy định của UBCK và SGDCK HSX, Quý khách không được phép giao dịch ký quỹ đối với CW.

4. Sau khi CW đáo hạn Quý khách có thể tiếp tục được giao dịch CW không?

Khi CW đáo hạn, NĐT sẽ được nhận thanh toán chênh lệch nếu giá thanh toán CW (TB giá 5 phiên trước đáo hạn của CKCS) lớn hơn giá thực hiện. Sau đó, CW sẽ không còn giá trị giao dịch và không được hưởng bất kỳ lợi ích nào.

5. Tổ chức phát hành Chứng khoán cơ sở có được giao dịch CW không?

Không, tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở không được phép đầu tư CW dựa trên chứng khoán do tổ chức đó phát hành

6. Người nội bộ và người liên quan của tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở có được giao dịch CW không?

Có, người liên quan của tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở được phép giao dịch CW phát hành trên chứng khoán cơ sở đó. Tuy nhiên, khi giao dịch phải thực hiện công bố thông tin 3 ngày trước ngày giao dịch.

7. Quý khách sở hữu chứng quyền có quyền nhận cổ tức/quyền mua cổ phiếu phát hành thêm/biểu quyết/tham gia ĐHCĐ không?

Không, Quý khách sở hữu CW sẽ không có bất cứ quyền nào đối với công ty như cổ đông của cổ phiếu đó.

8. Giá trần/sàn của CW như thế nào?

Giá trần/sàn trong ngày giao dịch đầu tiên và ngày giao dịch thông thường của chứng quyền mua dựa trên chứng khoán cơ sở là cổ phiếu được xác định như sau:

– Giá trần = Giá tham chiếu chứng quyền + (Giá trần của cố phiếu cơ sở – Giá tham chiếu của cổ phiếu cơ sở) x1/Tỷ lệ chuyển đổi
– Giá sàn = Giá tham chiếu chứng quyền – (Giá tham chiếu của cổ phiếu cơ sở – Giá sàn của cố phiếu cơ sở) x1/Tỷ lệ chuyển đổi

Trường hợp giá sàn của chứng quyền nhỏ hơn hoặc bằng không (0), giá sàn sẽ là đơn vị yết giá nhỏ nhất bằng 10 đồng.

Ví dụ:Giá CKCS 100,000 đồng, biên độ dao động 7%, giá trần 107.000 đồng, giá sàn 93.000 đồng, giá tham chiếu CW 5.000 đồng, tỷ lệ chuyển đổi 2:1

– Giá trần CW = 5.000 + (107.000-100.000)*1/2 = 8.500 đồng
– Giá sàn CW = 5.000 – (100.000-97.000)/*1/2 = 1.500 đồng

9. Phí giao dịch CW?

Phí giao dịch CW bằng với phí giao dịch chứng khoán thông thường.

10. Giá của CW bị tác động thế nào khi CKCS có sự kiện doanh nghiệp?

Giá của CW trên thị trường sẽ không bị điều chỉnh khi chứng khoán cơ sở có sự kiện doanh nghiệp (cổ tức, phát hành thêm cổ phiếu…). Tuy nhiên, giá thực hiện quyền và tỷ lệ chuyển đổi của CW sẽ bị điều chỉnh. Cách thức điều chỉnh giá thực hiện và tỷ lệ chuyển đổi chứng quyền khi chứng khoán cơ sở có sự kiện doanh nghiệp như sau:

 • Thời điểm thực hiện điều chỉnh: Ngày giao dịch không hưởng quyền của tài sản cơ sở.
 • Giá thực hiện mới = Giá thực hiện cũ x (Giá tham chiếu đã điều chỉnh của tài sản cơ sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền/Giá tham chiếu chưa điều chỉnh của tài sản cơ sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền).
 • Tỷ lệ chuyển đổi mới = Tỷ lệ chuyển đổi cũ × (Giá tham chiếu đã điều chỉnh của tài sản cơ sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền/Giá tham chiếu chưa điều chỉnh của tài sản cơ sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền)

Ví dụ: Nhà đầu tư đang sở hữu chứng quyền mua của cổ phiếu XYZ với thông tin như sau:

 • Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1
 • Giá thực hiện: 50.000 đồng
 • Giá đóng cửa XYZ ngày 01/07/2019: 55.000 đồng
  – Thời hạn chứng quyền: 3 tháng
 • Giá một chứng quyền: 2.000 đồng

Ngày 02/07/2019 (ngày giao dịch không hưởng quyền), cổ phiếu XYZ chốt danh sách cổ đông chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20% mệnh giá. Giá tham chiếu đã điều chỉnh của cổ phiếu XYZ ngày 02/07/2019 là 53.000 đồng.

Giá thực hiện quyền và tỷ lệ chuyển đổi mới được điều chỉnh như sau:

 • Giá thực hiện quyền mới: 50.000 đồng x (53.000 đồng/ 55.000 đồng) = 48.181,8182 đồng
 • Tỷ lệ chuyển đổi mới: 2 x (53.000 đồng/ 55.000 đồng) = 1.9273

11. CW có bị tạm ngừng giao dịch?

Giống như cổ phiếu, CW cũng sẽ bị tạm ngừng giao dịch trong các trường hợp:

Chứng khoán cơ sở của CW bị tạm ngừng giao dịch
Sự cố bất khả kháng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc sự cố kỹ thuật tại hệ thống giao dịch, hệ thống thanh toán
Các trường hợp Sở Giao dịch Chứng khoán thấy cần thiết để bảo vệ nhà đầu tư

THỰC HIỆN QUYỀN

1. Việc thực hiện quyền diễn ra như thế nào?

– Vào ngày đáo hạn, nhà đầu tư sở hữu các CW ở trạng thái ITM được quyền yêu cầu thực hiện CW và được thanh toán tiền mặt bằng khoảng chênh lệch giữa giá thanh toán và giá thực hiện quyền.

– Việc thanh toán tiền cho nhà đầu tư được hoàn thành trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhà đầu tư đặt lệnh thực hiện chứng quyền hoặc kể từ ngày đáo hạn.

2. Điều gì xảy ra nếu NĐT không thực hiện quyền khi CW đáo hạn?

Trường hợp nhà đầu tư không đặt lệnh yêu cầu thực hiện quyền đối với các CW ở trạng thái lãi (ITM), tổ chức phát hành vẫn phải thanh toán tiền cho nhà đầu tư sở hữu các CW này.