Hợp tác cùng phát triển

Các khái niệm của hợp đồng tương lai

Khái niệm

Giải thích

Hợp đồng tương lai

 Là thỏa thuận giữa bên mua và bên bán về một giao dịch diễn ra trong tương lai với mức giá được xác định trước.
 Tài sản cơ sở  Là đối tượng được thỏa thuận trong hợp đồng phái sinh.
 Ký quỹ  Khoản đặt cọc để tham gia giao dịch chứng khoán phái sinh, đóng vai trò đảm bảo khả năng thanh toán của hai bên hợp đồng.
 Vị thế  Trạng thái giao dịch và khối lượng của hợp đồng phái sinh mà nhà đầu tư hiện đang nắm giữ.
 Đóng vị thế  Mở một vị thế đối ứng với một vị thế đang nắm giữ có cùng tài s ản cơ sở và ngày đáo hạn.
 Giá thanh toán cuối ngày  Mức giá của hợp đồng phái sinh được dùng để tính toán giá trị lãi/lỗ phát sinh trong ngày của từng hợp đồng.
 Giá thanh toán cuối cùng  Mức giá của tài sản cơ sở được xác định vào ngày giao dịch cuối cùng của chứng khoán phái sinh dựa trên tài sản cơ sở đó, dùng để tính t oán giá trị lãi/lỗ phát sinh trong ngày giao dịch cuối cùng của hợp đồng.
 Hệ số nhân hợp đồng  Hệ số quy đổi giá trị của Hợp đồng tương lai chỉ số thành tiền.
Khối lượng mở Số lượng hợp đồng của một loại Chứng khoán phái sinh đang còn tồn tại ở một thời điểm.