Ngày diễn ra sự kiện Tên sự kiện Chi tiết
   20/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

   Tài liệu họp: https://www.vndirect.com.vn/dai-hoi-co-dong/

   28/02/2018 Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức và quyền mua cho cổ đông hiện hữu

   Cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:10

   Quyền mua tỷ lệ 3:1

   Hỏi đáp Chat với chúng tôi