Hợp tác cùng phát triển

ACB – Q3/21: Lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ – Cập nhật KQKD

Báo cáo phân tích DN 28/10/2021    587

Chia sẻ

  • LN ròng Q3/21 chỉ tăng 1,4% svck do tỷ lệ CIR cao hơn và trích lập dự phòng nhiều.
  • Lợi nhuận 9T21 tăng 39,8% svck lên 7.174 tỷ đồng, phù hợp với dự báo của chúng tôi.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND31.500

N/a

0,00%

N/a

Tài chính

Tóm tắt Q3/21: NIM bắt đầu giảm, dự phòng tăng

• TN lãi thuần (NII) Q3/21 tăng 24,4% svck nhờ dư nợ vay tăng 13,1% svck và biên lãi suất (NIM) tăng 23 điểm cơ bản svck. Tuy nhiên, NIM quy đổi cả năm trong Q3/21 bắt đầu giảm sv quý trước do giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ các khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Lợi suất tài sản giảm 58 điểm cơ bản sv quý trước xuống còn 7,2% trong khi chi phí vốn không đổi, khiến NIM quy đổi cả năm trong Q3/21 giảm 56 điểm cơ bản sv quý trước xuống còn 3,9%.

• TN ngoài lãi (Non-II) tăng 37,5% svck nhờ TN phí thuần (NFI) tăng 29,3% svck và lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng 9,5 lần svck.

• Về mặt chi phí, tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) tăng lên 39,6% trong Q3/21 từ 38,6% trong Q3/20 do chi phí nhân viên tăng 79,9% svck.

• ACB tích cực trích lập dự phòng trong Q3/21 với mức tăng 406,2% svck, khiến LN ròng Q3/21 chỉ tăng 1,4% svck, thấp hơn mức tăng 70,1% svck của Q2/21.

9T21: Tỷ lệ nợ xấu (NPL) tăng nhẹ
• Dư nợ cho vay tăng 8% sv đầu năm trong 9T21, thấp hơn mức tăng 10,7% sv đầu năm trong 9T20 do việc giãn cách xã hội trên toàn quốc đã cản trở hoạt động cho vay trong Q3/21. Chúng tôi kỳ vọng ngân hàng sẽ đẩy nhanh hoạt động cho vay trong Q4/21 và có thể đạt được mức tăng trưởng tín dụng được cấp là 13,5% vào cuối năm 2021. Bên cạnh đó, NIM dự phóng cả năm trong 9T21 cải thiện 68 điểm cơ bản svck lên 4,2% chủ yếu nhờ tỷ lệ CASA cải thiện lên 22,5% vào cuối Q3/21 từ mức 19% vào cuối Q3/20.

• NII 9T21 tăng 39,2% svck và Non-II tăng 23% svck đã giúp tổng thu nhập hoạt động tăng 35,7% svck, hoàn thành 72,3% dự báo cả năm của chúng tôi.

• Hệ số CIR giảm xuống 33% trong 9T21 từ 45,2% trong 9T20 do chi phí hoạt động giảm 0,8% svck nhờ cắt giảm chi phí và hoàn nhập dự phòng nợ khó đòi. Trong khi đó, chi phí dự phòng tăng 305% svck trong 9T21 nhưng vẫn thấp hơn mức tăng 328,6% svck trong 9T20.

.• Lợi nhuận 9T21 tăng 39,8% svck, tốt hơn mức tăng trưởng 15,4% svck trong 9T20, hoàn thành 69,7% dự báo cả năm của chúng tôi.

• Tỷ lệ nợ xấu (NPL) tăng lên 0,84% vào cuối Q3/21 từ 0,68% vào cuối Q2/21. Nợ tái cơ cấu đã tăng lên 13.416 tỷ đồng (~ 4% dư nợ vay vào cuối Q3/21) từ 8.195 tỷ đồng vào cuối Q2/21. Cho đến thời điểm hiện tại, ACB đã trích lập đầy đủ dự phòng 2.069 tỷ đồng đối với nợ cơ cấu thay vì phân bổ trích lập trong khuôn khổ 3 năm. Trong Q4/21, ACB có kế hoạch trích lập dự phòng thêm 500 tỷ đồng đối với nợ tái cơ cấu.

• Dự phòng bao nợ xấu (LLR) ổn định ở mức 197,7% vào cuối Q3/21, thay đổi nhẹ so với mức 207,7% vào cuối Q2/21.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status