Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Kết quả đấu giá của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tại CTCP Xuất nhập khẩu cung ứng vật tư Hàng hải

Thông tin đấu giá/ IPO 23/01/2015    219

Chia sẻ

           

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CUNG ỨNG VẬT TƯ HÀNG HẢI

    

Tên tổ chức phát hành   Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Cung ứng Vật tư Hàng Hải         

 Tên tổ chức chào bán    Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam              

 Số cổ phần chào bán      7,500    Cp

 Mệnh giá            100,000                đồng/cp

 Giá khởi điểm:  100,000                đồng/cp

 Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:      2             NĐT

Trong đó:                            

 Tổ chức:              1             NĐT

 Cá nhân               1             NĐT

 Tổng số khối lượng đăng ký mua:              2,758    CP

 Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ   2            

 Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ               2,758     Cp

 Khối lượng đặt cao nhất               2,748                   CP

 Khối lượng đặt thấp nhất             10                         CP

 Giá đặt mua cao nhất    100,000                đồng

 Giá đặt mua thấp nhất  100,000                đồng

 Giá đấu thành công cao nhất      100,000                đồng

 Giá đấu thành công thấp nhất:  100,000                đồng

 Giá đấu thành công bình quân   100,000                đồng

 Tổng số nhà đầu tư trúng giá      2            

Trong đó:                            

 Tổ chức               1            

 Cá nhân               1            

 Tổng số lượng cổ phần bán được             2,758    CP

Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài             

 Tổng giá trị cổ phần bán được    275,800,000       Đồng

 Thời gian nộp tiền mua cổ phần: chậm nhất 16h00 ngày 06/02/2015                        

DMCA.com Protection Status