Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo kết quả về việc bán giải chấp chứng khoán HPX

Thông tin đấu giá/ IPO 30/11/2022    359

Chia sẻ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố thông tin kết quả của việc bán giải chấp chứng khoán của người nội bộ/người có liên quan của người nội bộ như sau:

– Tên khách hàng : Đỗ Quý Hải

– Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

– Cổ phiếu bán giải chấp : HPX

– Số lượng bán giải chấp : 3,280,600 cổ phiếu 

– Thời điểm bán: ngày 30/11/2022

– Kết quả bán: 3,280,600