Hợp tác cùng phát triển

Thông báo ngày chốt danh sách trái chủ nhận lãi TP Đất Xanh

Tin tức VNDIRECT 18/01/2019    917

Chia sẻ

1. Thông tin Trái phiếu và Kỳ thanh toán lãi:

  • Tên trái phiếu: DXG.2018.01 DXG.2018.03
  • Kỳ hạn: 04 năm 03 năm
  • Ngày phát hành: 31/07/2018 24/10/2018
  • Ngày đáo hạn: 31/07/2022 31/07/2021
  • Kỳ thanh toán lãi: 03tháng/lần

2. Ngày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán:

  • Ngày chốt danh sách Trái chủ: 22/01/2019
  • Ngày Thanh toán: 31/01/2019

Trân trọng thông báo!