Hợp tác cùng phát triển

DSIP: Tích sản dài hạn – Tiết kiệm định kỳ

DSIP

Tích sản dài hạn – Tiết kiệm định kỳ
Kiến tạo thu nhập ổn định, bền vững để thực hiện các mục tiêu của cuộc đời

VNDAF
Tăng trưởng theo TT chung
VNValue
Tăng trưởng theo DM mục tiêu
SSS
Tăng trưởng theo 1 DN
Nguồn vốn đầu tư Tiết kiệm hàng tháng Tiết kiệm hàng tháng/ Tích lũy Tiết kiệm hàng tháng
Số vốn tối thiểu 100 nghìn/ tháng 20 triệu/ tháng 1 triệu/ tháng
Rủi ro* Thấp Thấp Thấp
Lợi nhuận kỳ vọng 12% ++ 15% ++ 18% ++
Thời gian đầu tư 5 năm ++ 3 năm ++ 5 năm ++
Cách giao dịch Uỷ thác tự động Uỷ thác tự động Tự giao dịch
Phù hợp với KH không có
thời gian đầu tư
KH không có
thời gian đầu tư
KH không có
thời gian đầu tư
Tài sản phân bổ 25 Doanh nghiệp có tốc
độ tăng trưởng lợi nhuận
tốt nhất thị trường
5-10 doanh nghiệp
có giá trị bền vững
1 doanh nghiệp mà
bạn hiểu rõ hoặc tin
tưởng
  Đăng ký Đăng ký Đăng ký

*Rủi ro thấp nếu tuân thủ các điều kiện đầu tư