Góp ý cho VNDIRECT

DSIP: Tích sản mục tiêu – Đầu tư định kỳ

DSIP – TÀI SẢN ĐẦU TƯ TÍCH SẢN, được khuyến nghị là loại tài sản nên có để đảm bảo thịnh vượng tài chính ổn định và bền vững. Đây là khoản đầu tư đều đặn và liên tục, được trích từ tiền tiết kiệm hàng tháng, phân bổ vào:

Tiết kiệm đầu tư định kỳ chứng chỉ quỹ mở:

Tiết kiệm đầu tư cổ phiếu:

  • SSS – Single Stock saving – Tiết kiệm đầu tư đều đặn vào một cổ phiếu bạn rất hiểu biết và đều tích lũy trong một thời gian đủ dài để biểu hiện được giá trị

Tiết kiệm đầu tư Chứng chỉ quỹ mở:

Tiết kiệm đầu tư danh mục cân bằng:

Uỷ thác đầu tư theo danh mục:

  • SMA – Đầu tư theo danh mục được chuyên gia thiết kế riêng
  • DMA – Đầu tư theo danh mục mẫu