Hợp tác cùng phát triển

Cấu trúc cổ đông

Cập nhật tới ngày 13/05/2021

STT Họ tên Số lượng sở hữu (CP) Tỷ lệ đại diện (%)
1 Cổ đông điều hành 13,091,398 2.97
2 Cổ đông lớn 112,376,708 25.84
3 Cổ đông khác 303,560,930 69.83
4 Cổ phiếu quỹ 5,915,651 1.36
434,944,687 100
DMCA.com Protection Status