Hợp tác cùng phát triển

Cấu trúc cổ đông

Cập nhật tới ngày 13/05/2021

STT Họ tên Số lượng sở hữu (CP) Tỷ lệ đại diện (%)
1 Cổ đông điều hành 6,545,989 2.97
2 Cổ đông lớn 56,188,354 25.49
3 Cổ đông khác 151,780,175 68.86
4 Cổ phiếu quỹ 5,915,651 2.68
220,430,169 100