Hợp tác cùng phát triển

Thành viên ban kiểm soát

Ban kiểm soát thực hiện công tác kiểm tra, Giám sát và kiến nghị những thay đổi cần thiết trong lĩnh vực quan trị rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp tại VNDirect

2012 - nay
Trưởng Ban Kiểm soát - Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT
2010 - nay
Trưởng phòng tư vấn và phát triển sản phẩm – Công ty CP Giải pháp phần mềm Tài chính
2007 - 2009
Trợ lý Tổng giám đốc - Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT
2006
Kế toán trưởng - Công ty CP Tập đoàn I.P.A
2005 - 2006
Chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp - Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn
1999 - 2004
Kế toán trưởng - Công ty CP Đầu tư XNK Quảng Ninh
2016 - 2022
Thành viên kiểm toán tại Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2022 - nay
Chuyên viên kế toán kiểm soát tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA
17/06/2023
Thành viên Ban kiểm soát
2012 - nay
Thành viên Ban Kiểm soát – Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT
2015 - nay
Phó Giám đốc – Công ty TNHH Thương mại Vistar
2007 - 2014
Chuyên viên đầu tư – Quỹ Đầu tư Vietnam Investments Group
2005 - 2006
Chuyên viên tín dụng – Ngân hàng Á Châu