Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo thực hiện khấu trừ Thuế TNCN từ 01/01/2010

Hoạt động VNDirect 19/01/2010    438

Chia sẻ

THÔNG BÁO

V/v: Thực hiện khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân từ 01/01/2009

Căn cứ Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành, từ ngày 01/01/2010 việc thu thuế thu nhập cá nhân sẽ được thực hiện đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán. Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin trân trọng thông báo về việc khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân của nhà đầu tư như sau:

1. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân.

Đối tượng nộp thuế là tất cả các nhà đầu tư cá nhân, bao gồm: nhà đầu tư cá nhân cư trú tại Việt Nam có thu nhập chịu thuế và nhà đầu tư cá nhân không cư trú tại Việt Nam nhưng có phát sinh thu nhập chịu thuế tại Việt Nam.

2. Về đăng ký phương pháp nộp thuế của Nhà đầu tư

Nhà đầu tư là cá nhân cư trú tại Việt Nam có thể lựa chọn phương pháp nộp thuế theo thuế suất 0,1% tính trên giá chuyển nhượng từng lần hoặc theo thuế suất 20% tính trên phần thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán. Các căn cứ tính thu nhập chịu thuế và các chi phí hợp lệ được khấu trừ khi tính thuế thu nhập thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư số 84/2008/TT-BTC ban hành ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính. Nếu nhà đầu tư cá nhân cư trú chọn cách nộp thuế 20% phần lãi khi chuyển nhượng chứng khoán, nhà đầu tư phải đăng ký với Chi cục Thuế nơi nhà đầu tư cư trú hoặc cơ quan thuế quản lý VNDIRECT (Cục thuế Hà Nội hoặc Cục thuế TP Hồ Chí Minh) chậm nhất là ngày 31/12/2009 và sẽ được đăng ký lại hàng năm. Nhà đầu tư không được phép thay đổi cách thức nộp thuế sau khi đã đăng ký cho từng năm tài chính; nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế theo từng năm theo quy định của pháp luật.

Nhà đầu tư không cư trú tại Việt Nam chỉ thực hiện nộp thuế theo mức thuế suất 0,1% cho tính trên giá chuyển nhượng từng lần.

3. Trách nhiệm của VNDIRECT

Không phụ thuộc vào phương pháp đăng ký nộp thuế của Nhà đầu tư, VNDIRECT có trách nhiệm tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi thanh toán cho nhà đầu tư chuyển nhượng chứng khoán và khai, nộp thuế với cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.

Căn cứ để xác định số thuế khấu trừ là giá chuyển nhượng từng lần (chưa trừ các khoản chi phí) nhân (x) với thuế suất 0,1% áp dụng chung cho tất cả các nhà đầu tư không phụ thuộc vào phương pháp nộp thuế mà nhà đầu tư đăng ký với cơ quan thuế.

Trường hợp nhà đầu tư lựa chọn phương pháp quyết toán thuế theo năm với thuế suất 20% trên tổng thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, VNDIRECT có trách nhiệm cung cấp chứng từ để nhà đầu tư thực hiện quyết toán thuế hàng năm tại cơ quan thuế khi có yêu cầu.

Các thông tin chi tiết, nhà đầu tư có thể tham khảo trong các quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành hoặc liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của VNDIRECT để được hỗ trợ.

Trân trọng!

Phòng Dịch vụ khách hàng

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT

DMCA.com Protection Status