Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT công bố chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1.2022

Thông tin đấu giá/ IPO 18/02/2022    1639

Chia sẻ

1. 308. GCN chao ban. 161221

2. TB chào bán TP VNDIRECT đợt 1-24.12.2021

3. Bản cáo bạch chào bán (1)

4. Phu luc I. Giay CNĐKDN lan 6-09.2021

4.1. Phu luc I. Giấy phép HĐKD số 22.2006

4.2. Phu luc I. Giấy phép ĐC số 307-2010

4.3. Phu luc I. GPĐC so 51 ngay 9.7.2021

4.4. Phu luc I. GPDC so 63 ngay 5.8.2021

5. Phu luc IIa. NQ-HĐQT-thong-qua-PAPH. 06.09.2021

5. Phu luc IIb. QĐ-CT HĐQT sửa đổi NQ PAPH

5. Phu luc IIc. QĐ HĐQT thông qua hs dang ky chao ban

5. Phu luc IId. NQ ĐHĐCĐ vv niem yet TP

6. Phu luc III. Dieu le VNDIRECT. 07-2021

7. Phu luc IV. BCTC_2019_Kiemtoan_Congtyme

7. Phu luc IV. BCTC_2019_Kiemtoan_Hopnhat

7. Phu luc IV. BCTC_2020_Kiemtoan_Congtyme

7. Phu luc IV. BCTC_2020_Kiemtoan_Hopnhat

7. Phu luc IV. BCTC_30.6.2021_Kiemtoan_HN

7. Phu luc IV. BCTC_30.6.2021_Kiemtoan_RL

7. Phu luc IV. BCTC_B30.9.2021_HN

7. Phu luc IV. BCTC_B30.9.2021_RL

8. Phu luc V. Cam kết của TCPH

9. Phụ lục V. HĐ DDNSHTP mã VNDL2122006

9. Phụ lục V. HĐ DDNSHTP mã VNDL2123007

9. Phụ lục V. HĐ DDNSHTP mã VNDL2124008

Huong dan dat mua trai phieu VND_BL

Mau dang ky dat mua trai phieu VND PO_BL

Thong tin Nguoi tu van mua Trai Phieu VND

DMCA.com Protection Status