Hợp tác cùng phát triển

Chỉ số chứng khoán

VNINDEX: 1293.6 16.53 (1.29%)

HNX: 310.97 4.72 (1.54%)