Hợp tác cùng phát triển

Công bố thông tin

Tìm theo ngày

18 /11

2016

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT công bố thông tin thay đổi giám đốc chi nhánh TP. HỒ CHÍ MINH

1 files

Sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT với nội dung như sau:

  • Họ và tên người đứng đầu chi nhánh: NGUYỄN HỒNG ĐIỆP
  • Sinh ngày: 07/10/1965                            Quốc tịch: Việt Nam
  • Giấy CMND số: 023784846 do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 04/11/2014.

28 /07

2016

VNDIRECT Công bố về việc thực hiện trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông

1 files

VNDIRECT trân trọng công bố Nghị quyết số 267/2016/NQ-VNDIRECT ngày 28/7/2016 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông.

15 /07

2016

VNDIRECT: Báo cáo sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài

1 files

– Số cổ phần nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.630.680 cổ phần, chiếm 4,92%

– Số cổ phần nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.780.680 cổ phần, chiếm 5,02%

12 /07

2016

VNDIRECT Ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính với KPMG

1 files

Ngày 11/7/2016, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT và Công ty TNHH KPMG đã ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT, soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ của Công ty cho giai đoạn từ ngày 01/1/2016 đến ngày 30/6/2016 và thực hiện các dịch vụ khác theo yêu cầu.

29 /06

2016

VNDIRECT: Thông báo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

1 files

– Số cổ phần nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14.527.705 cổ phần, chiếm 9,37%

– Số cổ phần nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 15.027.705 cổ phần, chiếm 10.02%

21 /06

2016

VNDIRECT: Kết quả giao dịch cổ phiếu PTI

1 files

  • Mã chứng khoán giao dịch: PTI
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.164.595 cổ phiếu, chiếm 7,67%
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 8.000.000 cổ phần
  • Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 8.000.000 cổ phần
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 14.164.595 cổ phần, chiếm 17,62%
  • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 07/6/2016 đến ngày 21/6/2016.

15 /04

2016

VNDIRECT: Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu

1 files

I. Giới thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu

1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

2. Tên giao dịch: VNDIRECT SECURITIES CORPORATION

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

4. Điện thoại: 04 39724568 Fax: 04 39724600

5. Mã chứng khoán: VND

6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

7. Vốn điều lệ: 1.549.981.650.000 đồng

8. Nơi mở tài khoản: Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT     Số hiệu tài khoản: 021P222222

9. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:

– Giấy phép hoạt động số 22/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 16/11/2006.

– Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh chứng khoán Mã số:

– Sản phẩm/dịch vụ chính: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Giao dịch ký quỹ chứng khoán.

– Tổng mức vốn kinh doanh: 1.935.431.563.238 đồng

II. Phương án giao dịch mua lại cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 380 cổ phiếu

2. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ: 5.000.000 cổ phiếu

3. Mục đích mua lại cổ phiếu cổ phiếu: Giảm số cổ phiếu đang lưu hành, cơ cấu lại nguồn vốn

4. Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận chưa phân phối của Công ty

5. Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 22/4/2016 đến ngày 21/5/2016.

6. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận (trong phạm vi pháp luật cho phép)

7. Nguyên tắc xác định giá: Giá đặt cao nhất = Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá của ngày giao dịch theo quy định); Giá đặt thấp nhất  = Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá của ngày giao dịch theo quy định);

8. Số lượng đặt mua hàng ngày: Tối thiểu là 3% và tối đa là 10% tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại.

9. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu: Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT

– Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

– Điện thoại: 04 39724568

– Tài khoản thực hiện giao dịch: 021P222222.

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm  2016

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Người được ủy quyền CBTT

Nguyễn Thị Tuyết

31 /03

2016

Nghị quyết số 96/2016/NQ-HĐQT ngày 31/3/2016 của hội đồng quản trị

1 files

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố thông tin Nghị quyết số 96/2016/NQ-HĐQT ngày 31/3/2016 của Hội đồng quản trị như sau:

03 /07

2015

VNDIRECT: Công bố quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận thành lập phòng giao dịch đào duy anh

1 files

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT trân trọng Công bố Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Đào Duy Anh như sau:

24 /04

2015

VNDIRECT: CBTT về việc thay đổi thành viên ban kiểm soát

1 files

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT trân trọng công bố việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát như sau:

– Thành viên miễn nhiệm: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

CMND số: 011911087    Ngày cấp: 27/3/2008    Nơi cấp: Công an Hà Nội

– Thành viên bầu bổ sung: Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh

CMND số: 090971527    Ngày cấp: 07/4/2002    Nơi cấp: Công an Thái Nguyên

06 /02

2015

VNDIRECT: Công bố quyết định số 11/GPĐC-UBCK ngày 06.02.2015 về việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ của công ty cp chứng khoán VNDIRECT

2 files

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT công bố thông tin Quyết định số 11/GPĐC-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 06/2/2015 về việc “Điều chỉnh tăng vốn Điều lệ của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT”.

27 /01

2015

VNDIRECT: Công bố quyết định số 69/QĐUBCK của UBCKNN ngày 27.1.2015 về việc sửa đổi quyết định thành lập chi nhánh công ty chứng khoán

1 files

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT trân trọng Công bố Quyết định số 69/QĐ-UBCK của UBCKNN ngày 27.1.2015 về việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh công ty chứng khoán như sau:

DMCA.com Protection Status