Hợp tác cùng phát triển

Công bố thông tin

Tìm theo ngày

24 /04

2015

VNDIRECT: CBTT về việc thay đổi thành viên ban kiểm soát

14:10 1 files

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT trân trọng công bố việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát như sau:

– Thành viên miễn nhiệm: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

CMND số: 011911087    Ngày cấp: 27/3/2008    Nơi cấp: Công an Hà Nội

– Thành viên bầu bổ sung: Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh

CMND số: 090971527    Ngày cấp: 07/4/2002    Nơi cấp: Công an Thái Nguyên

06 /02

2015

VNDIRECT: Công bố quyết định số 11/GPĐC-UBCK ngày 06.02.2015 về việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ của công ty cp chứng khoán VNDIRECT

14:11 2 files

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT công bố thông tin Quyết định số 11/GPĐC-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 06/2/2015 về việc “Điều chỉnh tăng vốn Điều lệ của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT”.

27 /01

2015

VNDIRECT: Công bố quyết định số 69/QĐUBCK của UBCKNN ngày 27.1.2015 về việc sửa đổi quyết định thành lập chi nhánh công ty chứng khoán

14:13 1 files

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT trân trọng Công bố Quyết định số 69/QĐ-UBCK của UBCKNN ngày 27.1.2015 về việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh công ty chứng khoán như sau:

23 /01

2015

VNDIRECT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người có liên quan

14:14 1 files

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông báo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người có liên quan như sau:

18 /12

2014

VNDIRECT: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

14:15 1 files

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông báo báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:

23 /10

2014

VNDIRECT: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu ra công chúng

14:18 2 files

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố thông tin phát hành cổ phiếu ra công chúng như sau:

23 /10

2014

VNDIRECT: CBTT ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

14:16 2 files

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm như sau:

26 /09

2014

VNDIRECT: Báo cáo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

14:19 1 files

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VNDIRECT) trân trọng thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

10 /09

2014

VNDIRECT: Báo cáo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

14:21 1 files

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

10 /09

2014

VNDIRECT: BÁo cáo ngày 10/09/2014

14:20 1 files

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông báo Báo cáo ngày 10/09/2014 như sau:

08 /08

2014

VNDIRECT: Công bố thông tin QĐ 586/QĐ-UBCKNN ngày 08/08/2014

14:37 2 files

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông báo Quyết định QĐ 586/QĐ-UBCKNN ngày 08/08/2014 của UBCK Nhà nước như sau:

30 /07

2014

VNDIRECT: Báo cáo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

14:39 1 files

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông báo báo cáo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

DMCA.com Protection Status