Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2020

Tin tức VNDIRECT 19/06/2020    1964

Chia sẻ

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT

Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (Trụ sở chính tại số 01 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Giấy phép HĐKDCK số 22/UBCK-GPHĐKD ngày 16/11/2006; Mã Chứng khoán: VND) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020 của Công ty như sau:

1. Thời gian: Từ 14h00’ ngày 30/6/2020.

2. Địa điểm họp: Trụ sở chính của Công ty, Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Hình thức tham dự họp:

Cổ đông có thể tham dự họp theo một trong các hình thức sau đây:

– Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
– Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (mẫu giấy ủy quyền tải về từ địa chỉ https://www.vndirect.com.vn/dai-hoi-co-dong/)
– Tham dự trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử tại địa chỉ https://agm.vndirect.com.vn
– Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.

4. Thành phần tham dự: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam lập ngày 09/6/2020.

5. Chương trình và tài liệu họp: Nội dung chương trình họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của VNDIRECT từ ngày 19/6/2020 tại https://www.vndirect.com.vn/dai-hoi-co-dong/

6. Đăng ký tham dự họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử: Để tham dự họp trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử, Cổ đông vui lòng đăng ký với Công ty trước ngày 29/6/2020 bằng cách gửi email đến địa chỉ cbtt@vndirect.com.vn (Tiêu đề email là đăng ký họp ĐHĐCĐ trực tuyến/bỏ phiếu điện tử và nêu rõ thông tin cổ đông).

7. Thông tin liên hệ: Trường hợp cần hỗ trợ thêm, Cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ như sau:

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ – Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt nam
E-mail: cbtt@vndirect.com.vn
Điện thoại: (84-24) 3972 4568 – Số máy lẻ 12254 (Bà Hoàng Thị Vân) – Fax: (84-24) 39724600

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020
T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM MINH HƯƠNG
DMCA.com Protection Status