Hợp tác cùng phát triển

Thông báo trả lãi Trái phiếu CTCP Bình Hiệp

Tin tức VNDIRECT 10/01/2020    711

Chia sẻ

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi Trái phiếu CTCP Bình Hiệp (đợt phát hành 01 năm 2018) cho các Trái chủ, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau :

1. Thông tin Trái phiếu và Kỳ thanh toán lãi: 

– Tên trái phiếu : Trái Phiếu CTCP Bình Hiệp đợt 1 năm 2018
– Kỳ hạn : 02 năm
– Ngày phát hành : 30/07/2018
– Ngày đáo hạn : 30/07/2020
– Kỳ thanh toán lãi : 06 tháng/lần

2. Ngày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán:

– Ngày chốt danh sách Trái chủ: 14/01/2020 (Tổ chức phát hành sẽ không thực hiện các thủ tục chuyển nhượng trái phiếu vào ngày chốt danh sách)
– Ngày Thanh toán: 30/01/2020

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status