Hợp tác cùng phát triển

Quy định giao dịch MBF tại OTCDirect

Hoạt động VNDirect 12/05/2009    629

Chia sẻ

I.        Chứng khoán giao dịch

Loại chứng khoán

: Hợp đồng giao dịch kỳ hạn cổ phiếu Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội

: Kỳ hạn 1 tháng (T+30)

Mã Chứng khoán

: MBF

Ngày giao dịch

: T+0

Ngày thanh toán

: T + 30

Giá thực hiện

: Giá thoả thuận được giữa người mua và người bán

II.      Giá giao dịch MBF

1.        Giá giao dịch MBF = Giá giao dịch kỳ hạn MB 1 tháng + Kỳ vọng của thị trường về biến động giá cổ phiếu MB trong vòng 1 tháng.

o        Giá giao dịch kỳ hạn MB 1 tháng = Giá giao ngay + Điểm kỳ hạn (Swap point).

o        Điểm kỳ hạn (Swap point) = Giá giao ngay * LS kỳ hạn 1 năm tiền đồng  * 30 /360.

2.        Khi điều kiện thị trường ổn định và cần bằng giữa nhu cầu mua và nhu cầu bán kỳ hạn, Giá giao dịch MBF phải tương đương giá kỳ hạn 1 tháng.

III.    Qui định đối với giao dịch Chứng khoán MBF

1.        Mọi giao dịch MBF theo quy định này đều phải tuân thủ theo Qui chế giao dịch OTCDirect.

2.        Tỷ lệ ký quĩ tối thiểu (Rmin): Khách hàng muốn mua/bán MBF trên Tài khoản phải bảo đảm Tỷ lệ ký quỹ tối thiểu là 20% giá trị giao dịch. Tiền ký quỹ được sử dụng để bảo đảm nghĩa vụ thực hiện hợp đồng.

3.        Ngày giao dịch T là ngày cam kết thực hiện hợp đồng. Khách hàng có quyền chuyển đổi MBF sang hợp đồng kỳ hạn 1 tháng và đồng thời không giao dịch qua OTCDirect.

Kỳ hạn thanh toán chuẩn của  MBF trên OTCDirect là T+30. Khách hàng phải thanh toán tiền hoặc chứng khoán vào ngày kỳ hạn.

4.        Mọi quyền lợi kinh tế của cổ đông Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (nếu có), bao gồm (cổ tức, cổ phiếu thưởng) sẽ được chuyển giao toàn bộ sang Khách hàng có sở hữu MBF vào thanh toán.

5.        Trước giờ đóng cửa của phiên giao dịch thứ 2 của ngày giao dịch (trước 11h hàng ngày), nếu Khách hàng không thông báo chuyển đổi, MBF tự động gia hạn thêm 1 ngày để thống nhất ngày giao dịch kỳ hạn qua OTCDirect là T+30.

6.        Phí gia hạn hợp đồng bằng 0,03% Tổng giá trị MBF sau khi trừ tiền ký quỹ ban đầu  (tương đương lãi suất 10.8%/ 1 năm cho ngày gia hạn).

IV.    Qui định chuyển đổi MBF thành Hợp đồng giao dịch kỳ hạn 1 tháng

1.        Tại bất cứ ngày nào và theo quy định tại Điểm 5, Mục III của Quy định này, Khách hàng có thể yêu cầu chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ trạng thái giao dịch MBF có trên Tài khoản bằng việc thông báo chuyển đổi MBF sang hợp đồng giao dịch kỳ hạn 1 tháng của cổ phiếu MB. Mẫu thông báo chuyển đổi do VNDIRECT quy định.

2.        Khách hàng không được phép giao dịch MBF qua OTCDirect sau khi thông báo chuyển đổi.

3.        Sau khi thông báo chuyển đổi, MBF tự động chuyển đổi thành Hợp đồng giao dịch kỳ hạn 1 tháng với các thông số sau:

o        Giá giao dịch kỳ hạn : Giá vốn giao dịch MBF trên tài khoản của Khách hàng.

o        Kỳ hạn của hợp đồng : T + 30, nếu ngày đáo hạn là ngày nghỉ, thì hợp đồng tự động chuyển đổi thành ngày làm việc trước đó.

o        T là ngày khách hàng yêu cầu chuyển đổi MBF sang hợp đồng kỳ hạn 1 tháng.

o        Tại bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn 1 tháng, Khách hàng có quyền được tất toán hợp đồng kỳ hạn ở mức giá cam kết thực hiện trên Hợp đồng kỳ hạn.

4.        Phương thức thanh toán : Khách hàng có thể lựa chọn phương thức thanh toán chênh lệch (Netoff) hoặc phương thức thanh toán trả tiền và sang tên chuyển nhượng chứng khoán MB.

o        Trường hợp thanh toán chênh lệnh (Netoff), mức chênh lệch được tính theo công thức sau

§         Chênh lệch = Giá giao dịch kỳ hạn trên hợp đồng – Giá giao ngay tại thời điểm giao dịch.

o        Trường hợp Khách hàng nộp tiền để nhận cổ phiếu MB thì ngoài nghĩa vụ thanh toán toàn bộ tiền mua cổ phần theo Hợp đồng kỳ hạn, Khách hàng phải nộp Phí chuyển nhương chứng khoán theo biểu phí quy định của VNDIRECT tại từng thời điểm.

o        Khi tất toán Hợp đồng kỳ hạn theo một trong hai phương thức trên, Khách hàng phải thanh toán Phí rút chứng khoán theo biểu phí quy định của VNDIRECT tại từng thời điểm.

5.   Hết Kỳ hạn hợp đồng nếu Khách hàng không hoàn tất nghĩa vụ thanh toán, VNDIRECT có quyền tất toán bán/mua số cổ phiếu MB trong Hợp đồng kỳ hạn ra thị trường theo giá do VNDIRECT quyết định. Khoản tiền thu từ việc bán/mua chứng khoán cộng với tiền ký quĩ sẽ dùng để thanh toán phần tiền Khách hàng phải chuyển trả cho VNDIRECT trên hợp đồng, các khoản phí, lệ phí, thuế…. Sau khi tất toán, VNDIRECT sẽ thanh toán chênh lệch hoặc yêu cầu Khách hàng bổ sung phần tiền còn thiếu so với nghĩa vụ cam kết trên hợp đồng kỳ hạn.

V.      Yêu cầu quản lý tiền ký quĩ và các ngưỡng cảnh báo bổ sung ký quĩ

1.        Khách hàng tại mọi thời điểm phải duy trì số dự tiền ký quĩ tối thiểu để bảo đảm Tỷ lệ ký quỹ thực tế cao hơn hoặc bằng Tỷ lệ ký quỹ tối thiểu (Rtt = 20% Tổng giá trị giao dịch thực hiện).

2.        Khi số dư tiền trong tài khoản ký quĩ nhỏ hơn mức yêu cầu số dư ký quĩ tối thiểu (Rtt<Rmin), VNDIRECT sẽ gửi SMS hoặc điện thoại thông tin cảnh báo cho Khách hàng. Mọi giao dịch trong Tài khoản của Khách hàng sẽ tạm dừng cho đến khi Khách hàng đảm bảo số dư tiền ký quĩ tối thiểu.

3.        Với điều kiện thị trường hoạt động bình thường, trong vòng 12 giờ đồng hồ kể từ lúc nhận được thông báo cảnh báo của VNDIRECT, Khách hàng phải bổ sung số tiền ký quĩ để bảo đảm Tỷ lệ ký quỹ thực tế bằng hoặc cao hơn Tỷ lệ ký quỹ tối thiểu (Rtt≥Rmin).

4.        Khi thị trường trong ngày có biến động giá lớn hơn 10% giá thấp nhất trong ngày, VNDIRECT có quyền yêu cầu Khách hàng bổ sung thêm tiền ký quỹ trong vòng 2 giờ kể từ lúc nhận được thông báo cảnh báo để đảm bảo an toàn thanh toán và cam kết hợp đồng theo tỷ lệ do VNDIRECT quyết định. Nếu Khách hàng không thực hiện yêu cầu này, VNDIRECT có quyền xử ký tài sản trong Tài khoản để thu hồi tiền/chứng khoán hỗ trợ mà không cần sự đồng ý của Khách hàng. Đồng thời, VNDIRECT có quyền đình chỉ các hoạt động giao dịch chứng khoán của Khách hàng trên Tài khoản. Để đảm bảo khả năng thanh toán số tiền ký quĩ kịp thời trong những điều kiện thị trường có biến động lớn, Khách hàng nên giữ một khoản tiền mặt dự trữ trên Tài khoản khoảng 10% giá trị giao dịch, để đảm bảo Tài khoản không bị bán khi thị trường biến động.

5.        Khách hàng vi phạm qui định bảo đảm Tỷ lệ ký quỹ tối thiểu và tỷ lệ an toàn thanh toán, sẽ bị chuyển tài khoản sang bộ phận nghiệp vụ xử lý. VNDIRECT sẽ thông báo cho Khách hàng về các hình thức xử lý để đảm bảo an toàn giao dịch cho OTCDirect và các nhà đầu tư khác sử dụng dịch vụ.

VI.    Quy định chung

1.       Qui định giao dịch này là một bộ phận không tách rời của Quy chế giao dịch chứng khoán OTCDirect. Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa các nội dung trong Qui định giao dịch MBF này và Quy chế giao dịch OTCDirect, Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng, trong phạm vi giao dịch MBF thì các quy định này được ưu tiên áp dụng.

2.       VNDIRECT được quyền sửa đổi, bổ sung các quy định trong Qui định giao dịch MBF này mà không cần sự chấp thuận của Khách hàng. Các quy định sửa đổi bổ sung mặc nhiên có hiệu lực kể từ ngày được VNDIRECT công bố theo trình tự quy định tại Quy chế giao dịch chứng khoán OTCDirect.

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT

Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội

SỐ ĐIỆN THOẠI ĐẶT LỆNH OTCDIRECT: 04.39725715

DMCA.com Protection Status