Hợp tác cùng phát triển

DLIFE – Gói sức khỏe tài chính

DLIFE

Đầu tư trọn đời – An tâm hưu trí

Giúp bạn chuẩn bị sẵn sàng năng lực tài chính trước các tình huống rủi ro và an tâm hưu trí.

Tích sản Hưu trí Bảo hiểm phi nhân thọ Bảo hiểm nhân thọ
Nguồn vốn đầu tư Thu nhập hàng tháng Thu nhập hàng tháng Thu nhập hàng tháng
Số vốn tối thiểu 1 triệu/ tháng Linh hoạt 10 triệu/ năm
Rủi ro Thấp
Lợi nhuận kỳ vọng 10% ++ Thấp
Thời gian đầu tư Trọn đời 1 năm ++ 10 năm ++
Phù hợp với Mọi đối tượng Mọi đối tượng Mọi đối tượng
Tài sản phân bổ VNDBF – Quỹ đầu tư trái
phiếu, an toàn, lợi suất
hấp dẫn
VNDAF – Quỹ đầu tư cổ
phiếu, nắm bắt tăng
trưởng của các doanh
nghiệp hàng đầu
Bảo hiểm sức khoẻ
và bảo hiểm Tài sản
của các hãng bảo
hiểm uy tín
Bảo hiểm nhân thọ
của các hãng bảo
hiểm uy tín
  Đăng ký Đăng ký Đăng ký

*Rủi ro thấp nếu tuân thủ các điều kiện đầu tư