Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẮC KẠN DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 06/09/2019    433

Chia sẻ

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn do Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bắc Kạn sở hữu, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

1.      Ngày đấu giá: 06/09/2019
2.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bắc Kạn
3.      Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn
4.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.015.644 cổ phần
5.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.      Giá khởi điểm: 10.241 đồng/cổ phần
7.      Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 4 NĐT
+ Tổ chức: 2 NĐT

+ Cá nhân: 2 NĐT

8.      Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua 1.907.000 cổ phần
9.      Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 4 phiếu
10.  Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 1.907.000 cổ phần
11.  Khối lượng đặt cao nhất: 1.000.000 cổ phần
12.  Khối lượng đặt thấp nhất: 181.500 cổ phần
13.  Giá đặt mua cao nhất: 35.200 đồng/cổ phần
14.  Giá đặt mua thấp nhất: 12.150 đồng/cổ phần
15.  Giá đấu thành công cao nhất: 35.200 đồng/cổ phần
16.  Giá đấu thành công thấp nhất: 12.150 đồng/cổ phần
17.  Giá đấu thành công bình quân: 22.485 đồng/cổ phần
18.  Tổng số NĐT trúng giá: 4 NĐT
+ Tổ chức: 2 NĐT

+ Cá nhân: 2 NĐT

19.  Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.015.644 cổ phần
+Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
20.  Tổng giá trị cổ phần bán được: 22.836.824.600 đồng
21.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 07/09/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 14/09/2019
22.  Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 08/09/2019 đến ngày 14/09/2019

 

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status