Hợp tác cùng phát triển

VIB – Q3/20: Duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 09/11/2020    702

Chia sẻ

  • LN ròng 9T20 tăng 38,1% svck, đạt 3.220 tỷ đồng nhờ dư nợ cho vay tăng 20,9% và NIM tăng 15 điểm cơ bản svck, hoàn thành 91,3% dự báo cả năm của chúng tôi.
  • Chúng tôi tăng dự phóng EPS giai đoạn 2020-22 7,4%-12,9% do nâng dự phóng tăng trưởng cho vay và NIM.
  • Duy trì đánh giá Khả quan với giá mục tiêu nâng lên mức 35.000 đồng/cp.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 32.800

VND 35.000

0%

KHẢ QUAN

Tài chính

Tín dụng Q3/20 nhảy vọt nhờ mảng cho vay cá nhân

Thu nhập (TN) lãi thuần Q3/20 tăng 38% svck đạt 2.233 tỷ đồng nhờ tăng trưởng cho vay đạt 20,9% svck và NIM tăng 52 điểm cơ bản svck. Tại cuối Quý 3, dư nợ cho vay tăng 15,3% kể từ đầu năm, gấp đôi mức 6,7% kể từ đầu năm tại thời điểm cuối Q2/20. Cho vay cá nhân tăng 16,7% ytd tại cuối Q3/20 (sv 8,2% ytd cuối Q2/20). TN ngoài lãi Q3/20 tăng 35,5% svck, đạt 798 tỷ đồng nhờ TN phí ròng tăng 20,3% svck và TN khác tăng 111,9% svck. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập giảm từ 41,4% trong Q3/19 xuống 37,1% trong Q3/20, bù đắp cho việc tăng chi phí dự phòng 19,7% svck. Nhờ đó, LN ròng Q3/20 tăng 52,4% svck, kéo dài chuỗi LN tăng trưởng từ Q3/19.

NIM 9T20 tăng nhờ chi phí vốn cải thiện

Trong Q3/20, VIB ghi nhận mức NIM (quy đổi cả năm) cao nhất là 4,1%, tăng 15 điểm cơ bản (đcb) svck nhờ lợi suất tài sản tăng 5đcb svck và chi phí vốn giảm 10đcb svck. Xu hướng tăng lợi suất tài sản và chi phí vốn của VIB đã dừng lại kể từ Q1/20 khi NHTW bắt đầu cắt giảm lãi suất điều hành, nhưng lãi suất huy động vốn của VIB giảm nhanh hơn lãi suất cho vay. So với Q1/20, lợi suất tài sản Q3/20 đã giảm 20đcb nhưng được bù đắp bởi chi phí vốn giảm 39đcb, dẫn đến NIM tăng 18đcb. Cùng với tăng trưởng cho vay đạt 15,3% sv cuối năm 2019, TN lãi tăng 30,8% svck trong 9T20. TN ngoài lãi cũng tăng 43,3% svck. Trong khi đó, CIR cải thiện lên 40,3% bù lại mức tăng 27,1% svck của chi phí dự phòng, thúc đẩy LN ròng 9T20 tăng 38,1% svck.

Nợ xấu vẫn đáng quan tâm

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) giảm xuống 2,14% cuối Q3/20 từ 2,37% cuối Q2/20; tỷ lệ LLR giảm nhẹ từ 49,8% cuối Q2/20 xuống 48,3% cuối Q3/20. VIB đã tăng xóa nợ xấu trong Q3/20; tỷ lệ xóa nợ (quy đổi cả năm) tăng từ 0,12% vào 6T20 lên 0,36% vào 9T20, giúp cải thiện tỷ lệ NPL.

Chúng tôi tăng dự phóng EPS giai đoạn 2020-2022 7,4% – 12,9%

Chúng tôi nâng dự báo tăng trưởng cho vay năm 2020/21 từ mức 18%/23% lên 20%/24% nhằm phản ánh mức tăng nhu cầu tín dụng trong 2 tháng qua. Chúng tôi điều chỉnh NIM giai đoạn 2020-22 tăng 11-18 điểm cơ bản nhờ chi phí vốn cải thiện do chính sách tiền tệ nới lỏng được kỳ vọng duy trì trong 2021. Chúng tôi đồng thời điều chỉnh giảm CIR giai đoạn 2020-22 từ 44% xuống 43%. Do đó, tăng trưởng LN ròng dự kiến sẽ đạt lần lượt 21,9%/14,1%/15,6% cho các năm 2020/21/22 so với dự phóng trước là 7,9%/17,8%/17,7%.

Duy trì đánh giá Khả Quan và tăng giá mục tiêu lên 35.000 đồng/cp

Giá mục tiêu mới của chúng tôi tăng lên 35.000 đồng (+33,1%) do tăng dự phóng LN 2020-22, và tăng P/BV 2021 (từ 1,1 lần lên 1,3 lần) nhằm phản ánh việc chuyển sàn giao dịch sang HOSE. VIB sẽ chính thức niêm yết vào ngày 10/11. Giá thị trường hiện tại là 32.800 đồng là mức giá đóng cửa của VIB vào ngày cuối giao dịch trên sàn UPCOM. Giá mục tiêu của chúng tôi dựa trên phương pháp định giá thu nhập thặng dư (COE: 15%, LTG: 3,0%) và P/BV giai đoạn 2021 đạt 1,3 lần với tỷ trọng tương đương. Tiềm tăng tăng giá là hoạt động cho vay và NIM tăng tốt hơn kỳ vọng. Rủi ro giảm giá là tỷ lệ nợ xấu cao hơn dự kiến.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status