Hợp tác cùng phát triển

VCB – Vững chắc tiến bước – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 19/05/2021    1110

Chia sẻ

  • VCB đặt kế hoạch LNTT 2021 đạt 25.200 tỷ đồng (+9,4% svck) nhờ tăng trưởng tín dụng đạt 12% và cải thiện NIM lên 3,1%.
  • LN ròng Q1/21 tăng mạnh 65% svck lên 6.900 tỷ đồng nhờ ghi nhận một phần phí bán bảo hiểm độc quyền và quản lý chi phí hiệu quả.
  • Giữ khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu cao hơn VND119.500/cp khi chúng tôi nâng P/B mục tiêu lên mức trung bình 3 năm 3,6x.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND94.600

VND119.500

0,85%

KHẢ QUAN

TÀI CHÍNH

Những điểm chính trong ĐHCĐ 2021
Trong ĐHCĐ 2021 diễn ra vào ngày 23/04, VCB đặt kế hoạch LNTT 2021 tăng 9,4% svck lên 25.200 tỷ đồng (tương đương với 87% dự phóng của chúng tôi). Các mục tiêu khác của NH trong năm 2021 còn có: 1) TTS tăng 6% svck; 2) tín dụng tăng trưởng 12%; 3) tỷ lệ nợ xấu tối đa đạt 1% và 4) cải thiện NIM về mức trước dịch 3,1%. Tại cuối Q1/21, NH đã tái cơ cấu xấp xỉ 3.900 tỷ đồng tín dụng (~0,45% dư nợ gộp). NH tiếp tục trình kế hoạch phát hành riêng lẻ 6,5% cho NĐT nước ngoài, thời gian thực hiện là trong 2021-22.

Tổng thu nhập HĐKD tăng 28% svck nhờ ghi nhận phí độc quyền
Thu nhập lãi thuần Q1/21 của VCB tăng 11,6% svck lên 10.082 tỷ đồng nhờ duy trì NIM và tăng trưởng tín dụng cao (15% svck). Trong Q1/21, VCB tiếp tục giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, khiến lợi suất TS giảm 89 điểm cơ bản svck. Trong khi đó, chi phí vốn của VCB giảm mạnh 95 điểm cơ bản svck khi tỷ lệ CASA cải thiện lên 30% tại cuối Q1/21 từ 26% tại cuối Q1/20, bù đắp phần giảm ở lợi suất TS. Bên cạnh đó, thu nhập ngoài lãi tăng mạnh 72% svck khi NH ghi nhận một phần phí bảo hiểm độc quyền trả trước với FWD trong thu nhập phí Q1/21 (ước tính 1.800 tỷ đồng).

Quản lý chi phí hiệu quả thúc đẩy tăng trưởng LN ròng
Chi phí hoạt động giảm nhẹ 3% svck cùng với 28% tăng trưởng của tổng thu nhập HĐKD. Bên cạnh đó, việc quản lý TS thận trọng giúp giữ tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,9% tại cuối Q1/21, duy trì mức thấp trong số các NH niêm yết. Kết quả, chi phí dự phòng chỉ tăng nhẹ 6% svck dù tỷ lệ bao nợ xấu tăng lên 280% cuối Q1/21 từ 235% cuối Q1/20. LN ròng Q1/21 đạt 6.900 tỷ đồng, hoàn thành 31% dự phóng 2021 của chúng tôi.

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu cao hơn đạt VND119.500
Chúng tôi nâng giá mục tiêu lên 119.500đ/cp dựa trên tỷ trọng bằng nhau của hai phương pháp thu nhập thặng dư và P/B với mức mục tiêu P/B cao hơn 3,6x cho giá trị sổ sách năm 2021 (cũng là mức trung bình lịch sử 3 năm của VCB). Rủi ro tăng giá của là NIM cao hơn dự kiến, nâng LN ròng 2021-23. Rủi ro giảm giá là chi phí tín dụng cao hơn kỳ vọng.

Đọc báo cáo chi tiết tại đây

DMCA.com Protection Status