Góp ý cho VNDIRECT

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA CONG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẮC KẠN

Thông tin đấu giá/ IPO 03/09/2019    89

Chia sẻ

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần:  UBND Tỉnh Bắc Kạn

–     Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Cấp thoát nước Bắc Kạn

–     Địa chỉ: Tổ 4, phướng Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

–     Vốn điều lệ: 36.273.000.000 đồng

–     Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.015.644  cổ phần

–     Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 4 NĐT

  • Trong đó: Tổ chức: 2 NĐT Cá nhân: 2 NĐT

–     Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 1.907.000 cổ phần

  • Trong đó: Tổ chức: 1.544.000 CP    Cá nhân: 363.000 CP

–      Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 04/09/2018

–     Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 06/09/2018

 

Trân trọng thông báo!