Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

Thông tin đấu giá/ IPO 13/02/2018    672

Chia sẻ

 

I. Thông tin về doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

1. Tên cổ phần chào bán :  Cổ phần Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (BMPLASCO)

Mã giao dịch : BMP

2. Địa chỉ: 240 Hậu Giang, Phường 9, Quận 6, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3969 0973

Fax: (84-28) 3960 6814

3. Lĩnh vực kinh doanh chính : Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nhựa, sản phẩm chủ chốt nhựa vật liệu xây dựng (ống nhựa PVC, ống nhựa PPR ống nhựa HDPE)…

4. Vốn điều lệ: : 818.609.380.000 đồng

II. Thông tin về việc chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại BMPLASCO:

1. Số lượng cổ phần chào bán : 159.906 cổ phần (tương ứng 29,51% vốn điều lệ BMPLASCO) (bằng chữ: Hai mươi bốn triệu một trăm năm mươi chín nghìn chín trăm lẻ sáu cổ phần).

2. Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông

3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần

4. Tổ chức tư vấn : Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI).

5. Tổ chức thực hiện chào bán : Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).

6. Giá khởi điểm chào bán : Sẽ được công bố tại ngày 28/02/2018

7. Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu là: 20.000 cổ phần, bằng chữ: hai mươi nghìn cổ phần.

8. Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư được đăng ký mua tối đa là: 24.159.906 cổ phần (tương ứng 29,51% vốn điều lệ BMPLASCO) (bằng chữ: Hai mươi bốn triệu một trăm năm mươi chín nghìn chín trăm lẻ sáu cổ phần).

9. Bước khối lượng: 10 cổ phần (bằng chữ: mười cổ phần)

10. Bước giá: 100 đồng (một trăm đồng)

11. Số mức giá: Nhà đầu tư chỉ được phép ghi 01 (một) mức giá vào Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh. Tổng khối lượng tương ứng với mức giá phải bằng tổng khối lượng cổ phần Nhà đầu tư đăng ký mua.

12. Giá chào bán dự kiến: không thấp hơn Giá khởi điểm chào bán và Mức giá sàn tại ngày tổ chức chào bán cạnh tranh.

13. Thời gian, địa điểm phát đơn, làm thủ tục nộp hồ sơ đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

Từ ngày 28/02/2018 đến 16h00 ngày 08/03/2018 tại các Đại lý chào bán cạnh tranh (danh sách và địa chỉ các            đại lý tại Phụ lục đính kèm Quy chế, được công bố trên website của SCIC, SSI, HOSE và BMPLASCO)

14. Tiền đặt cọc: Bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm chào bán.

15. Thời gian, địa điểm nộp phiếu tham gia chào bán cạnh tranh:

Địa điểm: Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh – Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian: 9h00 đến 14h00 ngày 09/03/2018

16. Thời gian, địa điểm tổ chức chào bán và ký hợp đồng:

Địa điểm: Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh – Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian bắt đầu: 14h30 ngày 09/03/2018

17. Thời hạn thanh toán tiền mua cổ phần: muộn nhất là ngày 20/03/2018

18. Phương thức chuyển nhượng cổ phần:SCIC thực hiện chuyển nhượng cổ phần cho Nhà đầu tư trúng giá thông qua hệ thống của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (theo hướng dẫn của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tại công văn số 8233/UBCK-QLCB ngày 06/12/2017 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc thanh toán và chuyển nhượng cổ phiếu của SCIC tại các công ty cổ phần)

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại: http://www.scic.vn/index.php/investment/1264-thong-bao-chao-ban-c-nh-tranh-c-ph-n-c-a-scic-t-i-cong-ty-c-ph-n-nh-a-binh-minh.html

<QĐ Bán cổ phần>

<Quy chế bán cổ phần>

<Bản công bố thông tin>

<Hướng dẫn quy định chào mua công khai>

<Thông báo của UBCKNN về thanh toán chuyển nhượng cổ phần qua VSD>

<Thông báo bán cổ phần BMP – VIE>

<Announcement share offering BMP – ENG>

<Hướng dẫn nhà đầu tư – VIE>

<Investor’s Guide – ENG>

DMCA.com Protection Status