Hợp tác cùng phát triển

Quy định chung về giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM

HNX 24/04/2015    5606

Chia sẻ

(Theo Quy chế Tổ chức và Quản lý Thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết tại SGDCKHN ban hành theo Quyết định số 236 ngày 24/04/2015 của Tổng Giám đốc SGDCKHN).

  1. Thời gian giao dịch
Phiên Phương thức giao dịch Giờ giao dịch
Phiên sáng Khớp lệnh liên tục 9h00 – 11h30
Giao dịch thỏa thuận 9h00 – 11h30
Nghỉ giao dịch 11h30 – 13h00
Phiên chiều Khớp lệnh liên tục 13h00 – 15h00
Giao dịch thỏa thuận 13h00 – 15h00

SGDCKHN tổ chức giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định trong Bộ Luật lao động.

SGDCKHN quyết định thay đổi thời gian giao dịch trong trường hợp cần thiết sau khi được UBCKNN chấp thuận.

  1. Tạm ngừng giao dịch

Các trường hợp tạm ngừng giao dịch:

– Hệ thống giao dịch hoặc hệ thống chuyển lệnh của SGDCK gặp sự cố;

– Khi xảy ra các sự kiện bất khả kháng làm ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch của thị trường như thiên tai, hỏa hoạn;

– UBCKNN yêu cầu ngừng giao dịch để ổn định thị trường;

– Các trường hợp SGDCK thấy cần thiết để bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Hoạt động giao dịch được tiếp tục ngay sau khi các trường hợp dẫn đến việc SGDCKHN tạm ngừng hoạt động giao dịch của thị trường UPCOM được khắc phục. Trường hợp không thể khắc phục thì ngày giao dịch được coi là kết thúc ở lần khớp lệnh cuối cùng trước đó.

  1. Phương thức giao dịch:

SGDCKHN tổ chức giao dịch theo 2 phương thức:

– Phương thức khớp lệnh liên tục: Là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống UPCOM.

– Phương thức thoả thuận: Là phương thức giao dịch trong đó các điều kiện giao dịch được các bên tham gia thoả thuận với nhau và xác nhận thông qua hệ thống UPCOM.

Trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới đăng ký giao dịch hoặc ngày đầu tiên giao dịch trở lại của cổ phiếu không có giao dịch trên hai lăm (25) phiên liên tiếp, SGDCKHN chỉ nhận lệnh giao dịch theo phương thức khớp lệnh liên tục; SGDCKHN không thực hiện nhận lệnh giao dịch theo phương thức giao dịch thỏa thuận cho đến khi có giá tham chiếu được xác lập từ kết quả của phương thức khớp lệnh liên tục.

  1. Các loại lệnh giao dịch

a. Lệnh giao dịch khớp lệnh

– Lệnh giao dịch theo phương thức khớp lệnh liên tục là lệnh giới hạn.

– Lệnh giới hạn có hiệu lực kể từ khi nhập vào hệ thống UPCOM cho đến khi kết thúc ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.

– Nguyên tắc khớp lệnh và xác định giá khớp lệnh:

* Ưu tiên về giá:

Lệnh mua có mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước;

Lệnh bán có mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước.

* Ưu tiên về thời gian:

Trường hợp các lệnh mua hoặc lệnh bán có cùng mức giá thì lệnh nhập vào hệ thống UPCOM trước sẽ được ưu tiên thực hiện trước.

Giá thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục là giá của lệnh đối ứng đang chờ trên sổ lệnh.

b. Lệnh giao dịch thỏa thuận

– Lệnh chào giao dịch thỏa thuận có thể gửi đến một đối tác hoặc toàn bộ thị trường theo yêu cầu của nhà đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư không yêu cầu cụ thể, lệnh chào giao dịch thỏa thuận được gửi đến toàn bộ thị trường.

– Lệnh giao dịch theo phương thức thỏa thuận được thực hiện theo nguyên tắc bên bán nhập lệnh giao dịch vào hệ thống và bên mua xác nhận.

  1. Đơn vị giao dịch và đơn vị yết giá 

a. Đơn vị giao dịch

– Giao dịch khớp lệnh liên tục: Đơn vị giao dịch khớp lệnh liên tục là 100 chứng khoán.

– Giao dịch thỏa thuận: Không quy định đơn vị giao dịch.

b. Đơn vị yết giá:

– Đơn vị yết giá quy định đối với cổ phiếu là 100 đồng.

– Không quy định đơn vị yết giá đối với giao dịch thỏa thuận và chứng khoán khác.

  1. Biên độ dao động giá

Đối với cổ phiếu đang giao dịch: Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch là ± 15% so với giá tham chiếu.

Đối với cổ phiếu mới đăng ký giao dịch trong ngày giao dịch đầu tiên và cổ phiếu không có giao dịch trên 25 phiên giao dịch liên tiếp, trong ngày đầu tiên giao dịch trở lại, biên độ dao động giá được áp dụng là ± 40% so với giá tham chiếu.

– SGDCKHN quyết định thay đổi biên độ dao động giá trong trường hợp cần thiết sau khi được UBCKNN chấp thuận.

  1. Giá tham chiếu

– Đối với cổ phiếu mới đăng ký giao dịch, việc xác định giá tham chiếu của ngày giao dịch đầu tiên do tổ chức đăng ký giao dịch đề xuất và được SGDCKHN chấp thuận.

– Giá tham chiếu của cổ phiếu đang giao dịch là bình quân gia quyền của các giá giao dịch lô chẵn thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục của ngày có giao dịch khớp lệnh liên tục gần nhất trước đó.

– SGDCKHN công bố giá tham chiếu hàng ngày của các chứng khoán đang giao dịch.

– Trường hợp giao dịch chứng khoán không được hưởng cổ tức và các quyền kèm theo, giá tham chiếu tại ngày không hưởng quyền được xác định theo nguyên tắc lấy giá bình quân gia quyền của ngày giao dịch gần nhất điều chỉnh theo giá trị cổ tức được nhận hoặc giá trị của các quyền kèm theo, ngoại trừ các trường hợp sau:

+ Doanh nghiệp phát hành trái phiếu chuyển đổi;

+ Doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu với giá phát hành cao hơn giá bình quân gia quyền của ngày giao dịch liền trước ngày không hưởng quyền sau khi đã điều chỉnh các quyền khác (nếu có).

– Trường hợp tách hoặc gộp cổ phiếu, giá tham chiếu tại ngày giao dịch trở lại được xác định theo nguyên tắc lấy giá bình quân gia quyền của ngày giao dịch trước ngày tách, gộp điều chỉnh theo tỷ lệ tách, gộp cổ phiếu.

– Trong một số trường hợp cần thiết, SGDCKHN có thể áp dụng phương pháp xác định giá tham chiếu khác sau khi được UBCKNN chấp thuận. 

DMCA.com Protection Status