Hợp tác cùng phát triển

MBB – Tiến tới ngân hàng số – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 25/03/2022    902

Chia sẻ

  • Lợi nhuận (LN) ròng tăng trưởng 53,7% svck đạt 12.697 tỷ đồng nhờ tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ và NIM mở rộng.
  • Chúng tôi ước tính lợi nhuận tăng 28,5%/21,8% svck năm 2022-2023 nhờ cho vay tăng trưởng 20,0%/17,5% svck và NIM đạt 5,03%/5,11%.
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu cao hơn 40.800đ/cp.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND32.050

VND40.800

0,00%

KHẢ QUAN

Tài chính

Tăng trưởng toàn diện

Trong năm 2021, thu nhập lãi (NII) tăng trưởng 29% svck nhờ tín dụng tăng trưởng 26% svck và NIM đạt 5,03%. Thu nhập ngoài lãi (non-ii) tăng mạnh 51,5% svck nhờ thu nhập từ nợ xấu đã xử lý tăng 68,1% svck và thu nhập từ hoạt động bảo hiểm tăng 23,7% svck. Về mặt chi phí, CIR giảm về 33,5% từ mức 38,6% năm trước, nhờ quản lý chi phí nhân viên hiệu quả. Chi phí dự phòng tăng 31,2% svck, nâng tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) đạt 268% – cao thứ hai trong ngành. Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ xấu (NPL) giảm về 0,9% từ mức 1,1% năm trước, thấp hơn 53% so với mức trung bình ngành là 1,92% năm 2021.

2022: khởi đầu giai đoạn tăng trưởng mới

Trong cuộc họp ngày 15/3/2022, ngân hàng chia sẻ mong muốn trở thành một trong những ngân hàng số hàng đầu dựa trên không gian sáng tạo số Innovation Lab và các nền tảng ứng dụng App MB và Biz MB. Bên cạnh đó, ngân hàng sẽ đẩy mạnh cho vay bán lẻ, tập trung vào cho vay cá nhân và nhưng doanh nghiệp siêu nhỏ (micro-SME) với mục tiêu tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm đạt 17% trong giai đoạn 2022-2026. Trong năm 2022, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 26,7% svck đạt 20,9 nghìn tỷ đồng nhờ tăng trưởng tín dụng đạt 20% svck, nhờ đó ROE đạt mức 23%. MBB cũng tiếp tục quản lý chất lượng tài sản với mục tiêu NPL nhỏ hơn 1% trong năm nay.

Dự kiến lợi nhuận tăng trưởng 28,5%/21,8% svck giai đoạn 2022-2023

Trong năm 2022-2023, chúng tôi dự báo NII tăng 19,9%/18,8% svck nhờ cho vay tăng trưởng 20,0%/17,5% svck và NIM đạt 5,03%/5,11%. Chúng tôi tin việc MBB tập trung cho vay bán lẻ và cải thiện ứng dụng giúp tăng trưởng tín dụng và CASA. Non-II tăng 16,4%/14,1% svck nhờ đẩy mạnh bán chéo, tăng tốc sản phẩm số và sự đóng góp của các công ty con. Chi phí dự phòng giảm 5,0%/1,7% so với năm 2021 nhờ nền tảng chất lượng tài sản tốt. Kết quả, lợi nhuận tăng trưởng 28,5%/21,5% svck năm 2022-2023.

Giá mục tiêu mới 40,800đ/cp sau khi nâng dự báo lợi nhuận 2022-2024

Giá mục tiêu mới dựa trên sự kết hợp của phương pháp thu nhập thăng dự (chi phí vốn: 15,1%; tăng trưởng dài hạn: 3%) và P/BV 2,0 lần năm 2022 với tỷ trọng tương đương. Tiềm năng tăng giá là thu nhập từ phí cao hơn chúng tôi dự kiến. Rủi ro giảm giá bao gồm lạm phát cao hơn dự kiến dẫn đến tăng trưởng tín dụng thấp hơn và nợ xấu cao hơn dự kiến.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status