Hợp tác cùng phát triển

MBB – Lợi thế để có hạn mức tín dụng cao hơn – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 24/08/2022    943

Chia sẻ

  • Lợi nhuận (LN) ròng Q2/22 tăng vọt 78,1% svck đạt 4.623 tỷ đồng nhờ cho vay tăng 25,5% svck, NIM tăng 33 điểm cơ bản và giảm dự phòng.
  • Chúng tôi dự báo cho vay tăng 20% svck năm 2022 và 17,5% svck năm 2023, từ đó giúp LN ròng tăng trưởng 28,5%/20,1% giai đoạn 2022-2023.
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu không đổi 34.000 đ/cp.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND23.200

VND34.000

0,00%

KHẢ QUAN

Tài chính

Q2/22: tín dụng tăng mạnh, NIM cải thiện cùng với giảm dự phòng
Trong Q2/22, tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh (TOI) tăng 25,7% svck, nhờ thu nhập từ lãi tăng 36,7% svck bù trừ với sự giảm nhẹ của thu nhập ngoài lãi. Cho vay tăng trưởng mạnh 25,5% svck và 14,3% so với đầu năm, cao hơn mức toàn ngành (9,35% so với đầu năm). NIM tăng trưởng 33 điểm cơ bản svck đạt 5,73% chủ yếu nhờ chi phí vốn giảm 31 điểm cơ bản svck. Chi phí dự phòng giảm 17,5% svck giúp LN ròng Q2/22 tăng vọt 78,1% svck. LN ròng 6T22 tăng mạnh 49,1% svck đạt 9.169 tỷ đồng, hoàn thành 56,2% tổng dự báo cả năm của chúng tôi.
Chúng tôi cho rằng MBB khả năng được tăng trưởng tín dụng cao hơn
Cuối Q2/22, tăng trưởng tín dụng của MBB đạt 14% so với đầu năm, gần với hạn mức 15% được cấp từ Ngân hàng Nhà nước. Một số ngân hàng sẽ được nới hạn mức tín dụng cao hơn trong nửa cuối năm 2022. Chúng tôi cho rằng tiêu chí sẽ bao gồm chất lượng tài sản, quy mô hoạt động cùng với việc hỗ trợ xử lý tổ chức tài chính yếu kém. Với tỷ lệ an toàn vốn (CAR) cao (11,2%) và tỷ lệ nợ xấu (NPL) thấp (1,18%) vào cuối Q2/22, MBB cũng đặt mục tiêu quản lý một tổ chức tài chính yếu kém trong năm nay. Như vậy, khả năng cao MBB sẽ được nới tín dụng, có thể lên đến 20% trong năm nay.
Tăng trưởng LN cao nhờ chất lượng tài sản vững chắc giai đoạn 2022-2023
Chúng tôi dự báo cho vay tăng 20% svck trong năm 2022 và 17,5% svck trong năm 2023. NIM kỳ vọng giữ ở mức 5% giai đoạn này khi tỷ lệ CASA cao sẽ giúp giảm thiểu sự tăng lên của chi phí vốn. Bên cạnh đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao 221% và NPL là 1,18% vào cuối Q2/22, sẽ giúp MBB giảm chi phí dự phòng trong 2 năm tiếp theo. Do đó, chúng tôi dự báo chi phí dự phòng sẽ giảm/tăng 7,9%/1,9% svck giai đoạn 2022-2023. Kết quả, LN ròng tăng 28,5%/20,1% svck giai đoạn 2022-2023, cùng với ROE duy trì ở mức 23% – 24%.
Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu không đổi 34.000đ/cp
Giá mục tiêu dựa trên sự kết hợp của phương pháp thu nhập thặng dư (chi phí vốn: 15,1%; tăng trưởng dài hạn: 3%) và P/B 2,0 lần năm 2022 với tỷ trọng tương đương. Rủi ro giảm giá bao gồm lạm phát cao hơn dự kiến dẫn đến tăng trưởng tín dụng thấp hơn và nợ xấu cao hơn dự kiến.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status