Hợp tác cùng phát triển

MBB – Khởi đầu thuận lợi – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 04/05/2022    308

Chia sẻ

  • Lợi nhuận ròng Q1/22 tăng 20,3% svck lên 4.546 tỷ đồng nhờ tăng trưởng cho vay ấn tượng và NIM mở rộng, đạt 28% dự báo cả năm.
  • MBB có thể sẽ nhận chuyển giao một tổ chức tín dụng đang chịu giám sát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND29.450

VND40.800

0%

KHẢ QUAN

Tài chính

Lợi nhuận ròng Q1/22 phù hợp với dự báo của chúng tôi
● Thu nhập lãi thuần (NII) tăng 41% svck nhờ dư nợ cho vay tăng 28,3% svck và NIM tăng 55 điểm cơ bản. Cho vay tăng 14,3% svck, cao hơn nhiều so với mức tăng 5,03% svck của toàn ngành. Tăng trưởng cho vay mạnh mẽ của MBB phần lớn nhờ cho vay bán lẻ tăng trưởng 18,6% svck, chiếm 47,9% tổng dư nợ cho vay.
● NIM Q1/22 tăng 55 điểm cơ bản đạt 5,6% nhờ lợi suất tài sản tăng 15 điểm cơ bản svck và chi phí vốn giảm 46 điểm cơ bản svck. Lãi suất tiền gửi Q1/22 giảm từ 10-50 điểm cơ bản svck.
● Thu nhập ngoài lãi (Non-II) gần như không đổi, dẫn tới tổng thu nhập hoạt động kinh doanh chỉ tăng 27% svck.
● Chi phí dự phòng Q1/22 tăng 17,5% svck đạt 2.126 tỷ đồng, dẫn đến tỷ lệ dự phòng/lợi nhuận trước dự phòng giảm về 26,5% từ mức 28,3% trong Q1/21. Kết quả, lợi nhuận ròng Q1/22 tăng 20.3% svck lên 4.546 tỷ đồng, tương đương 28% dự báo cả năm của chúng tôi.
● Vào cuối Q1/22, tỷ lệ nợ xấu (NPL) là 0,98% (cuối Q4/21 là 0,88%), tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm về 250% từ mức 268% trong Q4/21.
MBB sẽ tiếp nhận một tổ chức tài chính
Theo lộ trình được Chính phủ phê duyệt, MBB sẽ nhận lại 1 tổ chức tín dụng đang chịu sự giám sát đặc biệt của NHNN với mức phi. Theo ban lãnh đạo ngân hàng, tổ chức này phải đáp ứng một số tiêu chí tài chính để tái cơ cấu, bao gồm: tổng giá trị tài sản hoặc giá trị sổ sách không được vượt quá 10% tổng tài sản của MBB; vốn điều lệ dưới 5.000 tỷ đồng và lỗ lũy kế không được vượt quá 20.000 tỷ đồng. MBB có khả năng được cấp hạn mức tín dụng cao hơn và được hưởng khoản vay với lãi suất 0% do NHNN cung cấp để giải quyết một phần lỗ lũy kế. Báo cáo tài chính của tổ chức này sẽ không được hợp nhất vào MBB trong giai đoạn tái cơ cấu. MBB đặt mục tiêu xử lý khoản lỗ lũy kế này trong vòng 7-8 năm. Sau khi tái cơ cấu, MBB được phép sát nhập tổ chức này hoặc bán cho các nhà đầu tư tiềm năng hoặc phát hành lần đầu ra công chúng (IPO).
Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận trước thuế năm 2022 tăng 28,5% svck
Chúng tôi kỳ vọng NII tăng 19,9% svck nhờ tín dụng tăng trưởng 20% svck. Cùng với CIR ở mức 35% và chi phí tín dụng ở mức 1,9%, lợi nhuận trước thuế năm 2022 tăng 28,5% svck đạt 20,9 nghìn tỷ đồng, cao hơn kế hoạch của ngân hàng (23% svck ~ 20.300 tỷ đồng).

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status