Hợp tác cùng phát triển

CTG – Q2/21 kém khả quan khi trích lập dự phòng tăng cao – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 19/08/2021    1153

Chia sẻ

  • Lợi nhuận (LN) ròng Q2/21 giảm 38,2% svck do tăng mạnh chi phí dự phòng.
  • LN ròng 6T21 tăng 45% svck đạt 8.668 tỷ đồng, tương đương 51,6% dự báo cả năm.
  • Giữ khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu không đổi là 42.000 đồng.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND34.500

VND42.000

0,00%

KHẢ QUAN

TÀI CHÍNH

Q2/21: Trích lập dự phòng kéo LN ròng giảm mạnh

Thu nhập ngoài lãi (NII) Q2/21 tăng 39,5% svck nhờ cho vay tăng 14,3% svck và NIM tăng 58 điểm cơ bản svck, trong khi thu nhập ngoài lãi (non-II) nhảy vọt 47,2% svck nhờ thu nhập khác tăng 481,4%. Tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh (TOI) tăng 30,7% svck, thấp hơn 20,9% svck trong Q1/21. Tuy nhiên, chi phí dự phòng tăng mạnh 221,9% svck đạt 7.106 tỷ đồng, đây là ảnh hưởng của việc ngân hàng tăng cường trích lập dự phòng để tái cơ cấu nợ theo Thông tư 03, kéo LN ròng Q2/21 giảm 38,2% svck xuống còn 2.206 tỷ đồng, thấp hơn mức 65,9% svck trong Q1/21.

6T21: Tăng trưởng mạnh nhất trong các NHTM Nhà nước

Tăng trưởng tín dụng cuối Q2/21 tăng 5,1% sv đầu năm, cao hơn mức -0,1% tại cuối 6T20, nhờ cho vay tăng 5,5% sv đầu năm và tăng 13,9% svck. CTG dự định đề xuất Ngân hàng Nhà nước nâng hạn mức tăng trưởng tín dụng cao hơn mức 7,5% ban đầu. Chi phí vốn (COF) 6T21 giảm 129 điểm cơ bản về 3,2% do cắt giảm lãi suất từ 90-120 điểm cơ bản svck đối với tất cả các kỳ hạn. Tỷ suất tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 17,9% tại cuối Q2/21 từ mức 15,7% tại cuối Q2/20. Lợi suất tài sản 6T21 giảm về 6,23% từ mức 6,92% trong 6T20. NIM đạt mức kỷ lục 3,16% trong 6T21. LN ròng 6T21 tăng 44,8% svck đạt 8.668 tỷ đồng, tương đương 51,6% dự báo cả năm của chúng tôi.

Phân loại nợ chặt chẽ hơn để kiểm soát chất lượng tài sản

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) cuối Q2/21 lên tới 1,34% từ 0,88% tại cuối Q1/21 và 0,94% tại cuối Q4/20. Đáng chú ý, nợ xấu nhóm 5 tăng 106% svck và 119% sv quý trước do ngân hàng thực hiện việc phân loại nợ một cách chặt chẽ hơn cho các mục tiêu quản lý. Qua đó tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) giảm về 129% tại cuối Q2/21 từ mức 155,4% tại cuối Q1/21 và 132% tại cuối Q4/20. Tỷ lệ xóa nợ xấu giảm còn 0,4% trong 6T21 từ mức 0,9% trong 6T20 và 0,7% trong năm 2020.

Giữ khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu không đổi 42.000 đồng

Giá mục tiêu dựa trên định giá thu nhập thăng dư (Chi phí vốn: 13%, Tăng trưởng dài hạn: 4%) và P/B năm 2021 là 2,0x với tỷ trọng bằng nhau. CTG được thêm vào MSCI Frontier Markets Index từ tháng 9/21, chúng tôi cho rằng đây có thể là thông tin tích cực hỗ trợ cho giá cổ phiếu. Tiềm năng tăng giá là thu nhập từ thương vụ thoái vốn. Rủi ro giảm giá là chi phí vốn cao hơn dự kiến do cạnh tranh cho các khoản tiền gửi dài hạn.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status