Hợp tác cùng phát triển

CTG – Bừng sáng Q2/22 – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 18/08/2022    451

Chia sẻ

  • Dự phòng thấp giúp lợi nhuận ròng Q2/22 tăng trưởng đột biến, góp phần giúp lợi nhuận ròng 6T22 tăng 6,9% svck, đạt 57,8% dự báo cả năm.
  • Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận ròng tăng 16,1% svck đạt 16.355 tỷ đồng năm 2022.
  • Giữ khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu thấp hơn 36.200 đồng/cp khi thay đổi P/B mục tiêu và điều chỉnh EPS giai đoạn 2022-2024.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND29.100

VND36.200

0,00%

KHẢ QUAN

Tài chính

Dự phòng thấp đẩy lợi nhuận Q2/22 tăng vọt

Thu nhập từ lãi (NII) tăng 10,1% svck nhờ cho vay tăng 15% svck và NIM đạt 2,94% (giảm 26 điểm cơ bản svck), trong khi thu nhập ngoài lãi (non-II) tăng 23,8% svck chủ yếu nhờ thu nhập từ phí tăng 15% svck và thu nhập từ hoạt động kinh doanh chứng khoán tăng 985% svck. Chi phí hoạt động tăng nhẹ 2% svck trong khi dự phòng giảm 17,2% svck, giúp lợi nhuận (LN) ròng tăng 111% svck đạt 4.465 tỷ đồng trong Q2/22.

Trong 6T22, LN ròng tăng nhẹ 6,9% svck đạt 9.039 tỷ đồng chủ yếu do chi phí dự phòng tăng 21,9% svck. Tỷ lệ nợ xấu (NPL) tăng lên 1,35% cuối Q2/22 từ mức 1,25% cuối Q1/22, tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) giảm về 189,7% cuối Q2 từ mức 197,2% cuối Q1/22.

Chúng tôi dự báo cho vay năm nay đạt 11%

Tăng trưởng tín dụng của CTG đạt mức 9,6% sv đầu năm, gần với hạn mức được cấp 10%. Trong nửa cuối năm 2022, với việc ưu tiên kiểm soát và ổn định nền kinh tế, Ngân hàng nhà nước sẽ lựa chọn các ngân hàng để tăng hạn mức tín dụng cao hơn phần còn lại. Các ngân hàng có chất lượng tài sản, quy mô hoạt động tốt và tham gia xử lý các tổ chức tài chính yếu kém sẽ có thuận lợi hơn trong việc nâng cao hạn mức tín dụng. Do đó, với hệ số an toàn vốn thấp (~9%) và LDR cao (~83%) vào cuối Q2/22, chúng tôi dự báo tăng trưởng cho vay năm 2022 đạt 11% svck (gần với mức 11,1% svck năm 2021).

Chất lượng tài sản giảm nhẹ cuối Q2/22

NPL tăng lên 1,35% vào cuối Q2/22 từ mức 1,25% cuối Q1/22 và 1,27% cuối Q4/21. Trong đó, nợ nhóm 3 và 4 tăng mạnh 243% và 22% svck. CTG cũng đã tăng cường trích lập dự phòng (21,9% svck), giúp LLR đạt 189% cuối Q2/22, thấp hơn mức 197.2% cuối Q1/22 nhưng cao hơn mức 180.4% cuối Q4/21. Tỷ lệ xóa nợ đạt 0,4% trong 6T22, tương đương 6T21, thấp hơn 0,5% năm 2021.

Giữ khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu thấp hơn 36.200 đồng/cp

Giá mục tiêu dựa trên định giá thu nhập thặng dư (Chi phí vốn: 13%, tăng trưởng dài hạn: 4%) và P/B năm 2022 là 1,6x với tỷ trọng bằng nhau. Tiềm năng tăng giá là NIM và phí độc quyền cao hơn dự kiến. Rủi ro giảm giá bao gồm lạm phát và nợ xấu cao hơn dự kiến.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status