Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND: HOSTC)

   • Giá cao nhất 52 tuần: 22.96
   • Giá thấp nhất 52 tuần: 14.50
   • Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 220,430,169
   • Số lượng cổ phiếu đang phát hành: 208,565,406
   • Khối lượng trung bình 10 phiên: 352,643
   • EPS: 1,813
   • ROA: 2.5%
   • ROE: 9.0%
   • P/E: 11.5%
   • P/B: 1.0%

   Cổ đông lớn

   Biểu đồ cổ đông lớn

   Cơ cấu cổ đông

   Biểu đồ cơ cấu cổ đông
   FAQs Chat with us