Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND: HOSTC)

   • Giá cao nhất 52 tuần: 32.80
   • Giá thấp nhất 52 tuần: 15.40
   • Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 220,430,169
   • Số lượng cổ phiếu đang phát hành: 216,481,591
   • Khối lượng trung bình 10 phiên: 1,116,386
   • EPS: 3,213
   • ROA: 4.6%
   • ROE: 15.7%
   • P/E: 8.4%
   • P/B: 1.4%

   Cổ đông lớn

   Biểu đồ cổ đông lớn

   Cơ cấu cổ đông

   Biểu đồ cơ cấu cổ đông
   FAQs Chat with us