Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: VNDIRECT công bố thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành do phát hành thêm

Hoạt động VNDirect 13/02/2015    247

Chia sẻ

Ngày 12/2/2015, VNDIRECT đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 68/2010/GCNCP-VSD-2 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày 12/2/2015, trong đó ghi nhận số lượng cổ phiếu đăng ký bổ sung là 54.999.165 cổ phiếu (năm mươi tư triệu, chín trăm chín mươi chín nghìn, một trăm sáu mươi lăm cổ phiếu). Như vậy, số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của VNDIRECT có sự thay đổi, cụ thể như sau:

Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành trước khi thay đổi: 99.998.800 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành sau khi thay đổi: 154.997.965 cổ phiếu.

DMCA.com Protection Status