Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Từ 4/5/2011, HNX áp dụng quy định mới về giá tham chiếu và biên độ dao động giá đối với cp mới NY

Hoạt động VNDirect 04/05/2011    128

Chia sẻ

Ngày 25/4/2011, Sở GDCK Hà Nội đã ban hành Quyết định số 177/QĐ-SGDHN, sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế Giao dịch chứng khoán tại Sở GDCK Hà Nội (ban hành kèm theo Quyết định 326/QĐ-SGDHN ngày 4/6/2010). Theo đó, SGDCK Hà Nội sửa đổi quy định về biên độ dao động giá và giá tham chiếu đối với cổ phiếu niêm yết mới và cổ phiếu giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch trên 25 phiên, cụ thể như sau:

– Sửa đổi điều 14 về biên độ dao động giá: Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết mới và ngày giao dịch trở lại của cổ phiếu bị tạm ngừng giao dịch trên 25 phiên là ±30% so với giá tham chiếu.

– Sửa đổi điều 15 về giá tham chiếu: – Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết mới sẽ do tổ chức niêm yết và tổ chức tư vấn niêm yết (nếu có) đề xuất và được Sở GDCK Hà Nội chấp thuận. Nếu trong 3 ngày giao dịch liên tục kể từ ngày giao dịch đầu tiên chưa xác định được mức giá bình quân gia quyền để sử dụng làm giá tham chiếu cho ngày giao dịch kế tiếp, tổ chức niêm yết và tổ chức tư vấn niêm yết (nếu có) sẽ phải xác định lại giá tham chiếu.

– Trường hợp chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch trên 25 phiên, khi được giao dịch trở lại, giá tham chiếu do Sở GDCK Hà Nội quyết định sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Ngoài ra, Quy chế giao dịch trên còn bổ sung quy định một số trường hợp ngoại trừ, Sở GDCKHN không thực hiện điều chỉnh giá tham chiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền đối với các trường hợp: (1) Doanh nghiệp phát hành trái phiếu chuyển đổi; và (2) Doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu với giá phát hành cao hơn giá bình quân của ngày giao dịch liền trước ngày không hưởng quyền.

Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế giao dịch chứng khoán (áp dụng trên thị trường niêm yết cổ phiếu) chính thức có hiệu lực từ ngày 4/5/2011.

Trước đó, Sở GDCK Hà Nội cũng đã áp dụng quy định mới về giá tham chiếu và biên độ giao động giá đối với cổ phiếu đăng ký giao dịch mới trên thị trường UPCoM. Trong đó, biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới ĐKGD là ±40% so với giá tham chiếu. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới ĐKGD do tổ chức đăng ký giao dịch đề xuất và được Sở GDCK Hà Nội phê duyệt. Trường hợp cổ phiếu ĐKGD không có giao dịch trên 25 phiên liên tiếp, trong ngày giao dịch trở lại, giá tham chiếu là giá của ngày có giao dịch gần nhất. Sau gần 1 tháng áp dụng, hoạt động trên thị trường UPCoM được đánh giá là ổn định, hiệu quả, với 2/4 cổ phiếu mới đã xác định giá bình quân gia quyền làm giá tham chiếu, hệ thống giao dịch vận hành an toàn, ổn định.

DMCA.com Protection Status