Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Hoạt động VNDirect 05/04/2013    163

Chia sẻ

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, chi tiết như sau:

1. Thời gian: 8h00 ngày 20/04/2013 (lần thứ nhất)
Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành họp, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai sẽ được tổ chức vào 8h ngày 21/4/2013.
Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành họp, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba sẽ được tổ chức vào 8h ngày 22/4/2013.

2. Địa điểm họp: Hội trường tầng 8 – Số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Hai Bà Trưng –  Hà Nội

3. Thành phần: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tại ngày 25/03/2013.

4. Nội dung chính: Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT); Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013; Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS); Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012; Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT và BKS; Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2012; Sửa đổi Điều lệ và các nội dung khác…

Trân trọng!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM MINH HƯƠNG

 

Tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông chi tiết tại file đính kèm:

DMCA.com Protection Status