Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo v/v điều chỉnh biên độ giá và giảm mức thu phí lưu ký

Hoạt động VNDirect 14/01/2013    152

Chia sẻ

Kính gi: Quý khách hàng

 

Công ty C phn Chng khoán VNDIRECT (VNDIRECT) xin cám ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và s dng dch v ca VNDIRECT trong thi gian va qua và xin thông báo vi Quý khách hàng 02 thông tin mi vi ni dung c th như sau:

 

1.            V vic thay đi biên đ dao đng giá:

Căn c Thông báo s 39/2013/SGDHCM-TV ngày 10/01/2013 ca S Giao Dch Chng Khoán TP.HCM (HOSE) và Thông báo s 18/TB-SGDHN ngày 10/01/2013 ca S Giao Dch Chng Khoán Hà Ni (HNX) v vic điu chnh biên đ dao đng giá c phiếu và chng ch qu đu tư:

       Biên đ dao đng giá trên sàn HOSE s là ±7% thay vì ±5% và trên sàn HNX s là ±10% thay vì ±7%;

       Thi gian áp dng: t phiên giao dch th Ba ngày 15/01/2013. 

 

2.            V vic gim mc thu phí lưu ký:

K t ngày 08/01/2013 phí lưu ký đi vi các khách hàng m tài khon ti VNDIRECT s được áp dng theo Biu phí mi ban hành kèm theo thông tư s 02/2013/TT-BTC ca B Tài Chính. C th:

             Phí lưu ký C phiếu, Chng ch qu gim t 0,5 đng/c phiếu, chng ch qu/tháng

xung 0,4 đng/c phiếu, chng ch qu/tháng.

             Phí lưu ký Trái phiếu: gi nguyên 0,2 đng/trái phiếu/tháng.

             Ngày thc hin thu: Ngày 25 hàng tháng hoc ngày làm vic tiếp theo (Nếu ngày 25 là th 7, CN hoc ngày ngh l).

 

Mi thông tin thc mc và cn tr giúp, Quý khách vui lòng liên h vi chúng tôi qua tng đài dch v 1900-5454-09 hoc chuyên viên qun lý tài khon.

 

Trân trng.

Công ty C phn Chng khoán VNDIRECT

DMCA.com Protection Status